Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Další smluvní podmínky programu Budovy vhodné pro Airbnb

  Datum: 16. prosinec 2015

  Využívání stránek Airbnb, aplikací a služeb ke zveřejnění nabídky v budově, která je zapojena do beta programu Přátelské budovy Airbnb (který je definován níže), je podmíněno přijetím těchto dodatečných smluvních podmínek („Dodatečné smluvní podmínky pro Přátelské budovy Airbnb“), které doplňují Obchodní podmínky Airbnb („Smluvní podmínky“), a které vcházejí v platnost dnem zveřejnění první nabídky v budově, která se účastní našeho programu na stránkách, v aplikaci nebo využíváním našich služeb. Tyto Smluvní podmínky programu Přátelské budovy Airbnb doplňují podmínky uvedené níže. Smlouvu uzavíráte se stejnými subjekty Airbnb jako ve Smluvních podmínkách. Všechny pojmy zde nedefinované mají význam jako ve Smluvních podmínkách.

  Co je beta program Přátelské budovy Airbnb?

  Přátelské budovy Airbnb je nový beta program, prostřednictvím kterého umožnili vybraní majitelé budov Oprávněným nájemníkům sdílet své bydlení na Airbnb. To znamená, že budete-li souhlasit a dodržovat pravidla majitele vaší nemovitosti (například domovní řád a dodatek k nájemní smlouvě upravující pravidla pro sdílené bydlení), dávat mu Podíl ze zisku (tak, jak je definováno níže) a souhlasit se Smluvními podmínkami Budov přátelských k Airbnb, můžete od něj očekávat podporu a pomoc s hostitelstvím na Airbnb.

  Klíčové výrazy

  Sekce „klíčových výrazů“ Smluvních podmínek je pozměněna takto:

  „Oprávněný nájemník“ označuje nájemníka, který souhlasí a dodržuje Domovní řád majitele nemovitosti, dodatek k nájemní smlouvě, Smluvní podmínky Budov přátelských k Airbnb a který se s majitelem nemovitosti dělí o zisk.

  „Majitel nemovitosti“ označuje majitele ubytování a/nebo jeho zástupce (jako je např. společnost pro správu nemovitostí), který má pravomoc jednat jeho jménem a smluvně jej zavazovat.

  „Budova zapojená do programu“ označuje budovu přihlášenou do programu Budov přátelských k  Airbnb, jejíž majitel umožňuje Oprávněným nájemníkům, aby své bytové jednotky nabízeli jako ubytování na Airbnb.

  „Nabídka ubytování zapojená do programu“ označuje nabídku v budově, která se jej účastní, a jejíž oprávnění nájemníci souhlasili s přihlášením do tohoto programu.

  „Nabídka ubytování nezapojená do programu“ označuje nabídku, s jejíž účastí v programu Budov přátelských k Airbnb jste nesouhlasili.

  „Podíl ze zisku“ označuje procento z  Ceny za ubytování, o které se s majitelem nemovitosti rozdělíte výměnou za jeho souhlas s účastí v programu Budov přátelských k Airbnb.

  Oprávněnost

  Program Budov přátelských k Airbnb je v současné době v testovacím módu beta a je k dispozici pouze vybraným členům ve vybraných městech, kteří jsou Oprávněnými nájemníky v Budovách zapojených do programu.

  Domovní řád

  Souhlasíte s domovním řádem majitele nemovitosti a zajistíte, že tento řád budou dodržovat také hosté.

  Rozdělení podílu ze zisku s majitelem nemovitosti

  Odsouhlasením účasti v programu Budov přátelských k Airbnb souhlasíte s částkou podílu ze zisku, kterou najdete na stránce programu po přihlášení. Tím, že souhlasíte s účastí v programu Přátelské budovy Airbnb, dáváte společnosti Airbnb pokyn, aby na majitele nemovitosti převedla finanční podíl z každé z vašich budoucích výplat z pronájmu Nabídky ubytování zapojené do programu. Pokud například souhlasíte s požadavkem majitele nemovitosti na podíl ze zisku ve výši 10 %, bude to znamenat, že opravňujete společnost Airbnb k tomu, aby majiteli převedla 10 % z ceny ubytování zaplacené hostem; vaše výplata bude zbývajících 90 % (po odečtení hostitelských poplatků Airbnb a případných daní vztahujících se na hostitelské poplatky, jako je např. DPH v Evropě).

  Když si hostitelé a majitelé nemovitostí domlouvají a přijímají podíl ze zisku z programu Budovy přátelské k Airbnb, platí tato dohoda pouze mezi nimi a Airbnb není účastníkem takovéto transakce. Hostitelé však souhlasí, že Airbnb bude zprostředkovatelem výběru plateb, tak jak je popsáno ve Smluvních podmínkách a navíc pro omezený účel převedení podílu ze zisku majiteli nemovitosti vaším jménem.

  Sdílení informací s majitelem nemovitosti ohledně hostitelských aktivit

  Souhlasem s účastí v programu Přátelské budovy Airbnb, vyjadřujete souhlas s tím, aby Airbnb mohlo předat vaše informace, které se týkají vašich hostitelských aktivit, v zúčastněné nabídce, majiteli nemovitosti. Například, počínaje datem vašeho přihlášení do programu Přátelské budovy Airbnb, může majitel nemovitosti dostávat základní informace o vašich aktivitách jako hostitele v nabídce ubytování zapojené do programu, jako je například vaše jméno, informace o vaší nabídce, kdy hostíte a kolik vyděláváte. Tyto údaje pomáhají majiteli nemovitosti lépe pochopit program a umožní mu spočítat si Podíl na zisku.

  Dřívější aktivita

  Majiteli nemovitosti, účastnícího se programu, nepředáme žádné informace o hostitelské aktivitě, která předcházela přihlášení do programu Přátelských budov Airbnb („dřívější hostitelská aktivita“). Pokud chce majitel nemovitosti informace o dřívější hostitelské aktivitě na Airbnb, musí ze zeptat přímo vás, poslat soudní obsílku nebo využít jiný soudní příkaz, jak to vyžadují naše zásady ochrany osobních údajů.

  Nezúčastněné nabídky

  Pokud nesouhlasíte s podmínkami programu Přátelských budov Airbnb, doporučujeme vám dohodnout se s majitelem nemovitosti ještě před tím, než budete nabízet nebo pokračovat v nabízení ubytování v budově zapojené do Programu. Majitel nemovitosti zaujímá postoj, že když budete pokračovat v nabízení ubytování bez odsouhlasení všech Podmínek programu Přátelských budov Airbnb, porušujete nájemní smlouvu. Zadáte-li nabídky ubytování v rozporu s vaší nájemní smlouvou, porušujete naše Smluvní podmínky.

  Pokud se rozhodnete nabízet (nebo pokračovat v nabízení) ubytování, aniž byste souhlasili se všemi Podmínkami programu Přátelských budov Airbnb, děláte to výhradně na své vlastní riziko. Naše zásady ochrany osobních údajů budeme dodržovat a nebudeme s majitelem nemovitosti sdílet žádné osobní informace v souvislosti s programem Přátelských budov Airbnb týkajících se vašich aktivit u Nezúčastněných nabídek. Nicméně, majitel nemovitosti může informace ohledně Nezúčastněné nabídky ubytování požadovat soudní cestou.

  Podpora smluv

  Protože doufáme, že program Přátelských budov Airbnb bude vzájemně prospěšný pro Hostitele i Majitele nemovitostí, nepodporujeme žádné smlouvy týkajících se podílů na zisku, Hostitelů, Majitelů nemovitostí, ani samotných Budov. Nemůžeme zaručit ani ovlivnit to, jestli program Přátelských budov Airbnb bude splňovat vaše požadavky, ani to zda se majitel nemovitosti v budoucnu rozhodne pokračovat s účastí v programu, umožní vám účast nebo pokračování v něm. Nabízení Zúčastněné nabídky nebo účast v programu Přátelských budov Airbnb je zcela na vašem rozhodnutí a výhradně na vlastní nebezpečí.

  Prohlášení

  POKUD SE ROZHODNETE PRO ÚČAST V PROGRAMU PŘÁTELSKÉ BUDOVY AIRBNB, DĚLÁTE TO VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. PŘÁTELSKÉ BUDOVY AIRBNB JE BETA PROGRAM, A JAKO TAKOVÝ JE BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH. BEZ OMEZENÍ NA PŘEDCHOZÍ PROHLÁŠENÍ, AIRBNB VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY, NERUŠENÉ UŽÍVÁNÍ NEBO NEPORUŠENÍ A VŠECHNY ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. AIRBNB NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE PŘÁTELSKÉ BUDOVY AIRBNB, VČETNĚ, ALE NEJEN, NABÍDEK NEBO JAKÉHOKOLIV UBYTOVÁNÍ, KTERÉ ZVEŘEJNÍTE, BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY MAJITELE NEMOVITOSTI, NEBO ŽE BUDOU K DISPOZICI NA NEPŘERUŠENÉM, BEZPEČNÉM A BEZCHYBNÉM ZÁKLADĚ.

  I KDYŽ MAJITELÉ NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ JSOU ZAPOJENI DO PROGRAMU PŘÁTELSKÉ BUDOVY AIRBNB SOUHLASILI, ŽE NEVYSTĚHUJÍ OPRÁVNĚNÉ NÁJEMNÍKY KVŮLI JEJICH HOSTITELSKÝM AKTIVITÁM V NABÍDKÁCH UBYTOVÁNÍ ZAPOJENÝCH DO PROGRAMU, MAJÍ PRÁVO TAK UČINIT V PŘÍPADĚ, ŽE AKTIVITY SPOJENÉ S AIRBNB POVEDOU K NEBEZPEČNÉMU NEBO RUŠIVÉMU PROSTŘEDÍ, NEBO KDYŽ NEBUDETE DODRŽOVAT DOMOVNÍ ŘÁD NEBO DODATEK K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ. AIRBNB NEMŮŽE A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TOHO, ŽE VÁS MAJITEL NEMOVITOSTI NEVYSTĚHUJE.

  ŽÁDNÁ RADA ANI INFORMACE AŤ UŽ V ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ FORMĚ, KTEROU ZÍSKÁTE Z AIRBNB, OD MAJITELE NEMOVITOSTI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU PŘÁTELSKÉ BUDOVY AIRBNB NEZNAMENÁ ZÁRUKU, NENÍ-LI VÝSLOVNĚ STANOVENO JINAK.

  JSTE VÝHRADNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA VEŠKEROU KOMUNIKACI A INTERAKCI S MAJITELEM VAŠÍ NEMOVITOSTI A S OSTATNÍMI OSOBAMI, S KTERÝMI KOMUNIKUJETE A PŘIJDETE DO STYKU V DŮSLEDKU ZAPOJENÍ DO PROGRAMU PŘÁTELSKÉ BUDOVY AIRBNB, VČETNĚ, ALE NE POUZE, OSTATNÍCH HOSTITELŮ, SOUSEDŮ, ZAMĚSTNANCŮ BUDOVY NEBO HOSTŮ. JSTE SI VĚDOMI TOHO, ŽE AIRBNB NEBUDE OVĚŘOVAT PROHLÁŠENÍ MAJITELE VAŠÍ NEMOVITOSTI, ANI NEBUDE KONTROLOVAT NEBO NAVŠTĚVOVAT ŽÁDNÉ UBYTOVÁNÍ V BUDOVÁCH ZAPOJENÝCH DO PROGRAMU. AIRBNB NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE CHOVÁNÍ MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ A UŽIVATELŮ PROGRAMU PŘÁTELSKÝCH BUDOV AIRBNB ANI JEJICH SLUČITELNOSTI S JAKÝMIKOLIV SOUČASNÝMI NEBO BUDOUCÍMI UŽIVATELI PROGRAMU PŘÁTELSKÝCH BUDOV AIRBNB. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UČINÍTE PŘIMĚŘENÁ OPATŘENÍ VE VŠECH KOMUNIKACÍCH A INTERAKCÍCH S MAJITELI VAŠICH NEMOVITOSTÍ, SOUSEDY A DALŠÍMI UŽIVATELI PROGRAMU PŘÁTELSKÝCH BUDOV AIRBNB A S DALŠÍMI OSOBAMI, S NIMIŽ KOMUNIKUJETE V DŮSLEDKU VYUŽÍVÁNÍ PROGRAMU PŘÁTELSKÝCH BUDOV AIRBNB, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ, MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ, HOSTŮ A HOSTITELŮ, ZEJMÉNA POKUD SE ROZHODNETE SETKAT SE S NIMI OFFLINE NEBO OSOBNĚ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TATO SETKÁNÍ ORGANIZOVÁNA SPOLEČNOSTÍ AIRBNB. PŘESTOŽE AIRBNB ZASTUPUJE HOSTITELE PŘI VÝBĚRU PLATEB, AIRBNB SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ZODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV JEDNÁNÍ NEBO OPOMENUTÍ MAJITELE NEMOVITOSTI, HOSTA NEBO JINÉ TŘETÍ STRANY.

  Omezení odpovědnosti

  SOUHLASÍTE, ŽE V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, NESETE VEŠKERÁ RIZIKA PLYNOUCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU K PROGRAMU BUDOV PŘÁTELSKÝCH K AIRBNB, JEHO VYUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI JEJ VYUŽÍVAT.

  V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE AIRBNB ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍPADNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, DAT, ZTRÁTY DOBRÉ POVĚSTI, PŘERUŠENÍ SLUŽBY, POŠKOZENÍ POČÍTAČE NEBO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ NEBO SELHÁNÍ SYSTÉMU, ČI NÁKLADŮ NA NÁHRADNÍ SLUŽBY NEBO PRODUKTU, ZA NÁKLADY A ŠKODY VZNIKLÉ Z DŮVODU VYSTĚHOVÁNÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV OSOBNÍ ŠKODY ČI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO PSYCHICKOU ÚJMU Z NEBO VE SPOJITOSTI S TĚMITO PODMÍNKAMI, Z VYUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI VYUŽÍVAT PROGRAM PŘÁTELSKÝCH BUDOV AIRBNB, VEŠKEROU KOMUNIKACI, INTERAKCI, SPORNÉ ŘÍZENÍ NEBO SETKÁNÍ S MAJITELEM NEMOVITOSTI JAKO DŮSLEDEK VYUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI VYUŽÍVAT NEBO SELHÁNÍ PŘI VYUŽÍVÁNÍ PROGRAMU PŘÁTELSKÝCH BUDOV AIRBNB, AŤ UŽ JE TO Z DŮVODU ZÁRUK, SMLUV, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A NEZÁVISLE NA TOM, ZDA BYLO AIRBNB INFORMOVÁNO O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY, AŤ UŽ BYLA SPOLEČNOST AIRBNB INFORMOVÁNA NEBO NE O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉTO ŠKODY, A TO I TEHDY KDYŽ OMEZENÁ NÁPRAVA, ZDE STANOVENÁ, NESPLNILA SVŮJ ÚČEL.

  Odškodnění

  Souhlasíte s tím, že budete hájit, kompenzovat a chránit Airbnb a její pobočky i dceřiné společnosti a jejich úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce, před všemi nároky, zodpovědností, škodami, ztrátami a výdaji, včetně přiměřených právních a účetních poplatků, provedených jakoukoliv třetí stranou v důsledku nebo plynoucí ze zkreslení nebo porušení jakéhokoliv prohlášení nebo smlouvy ve Smluvních podmínkách nebo Dodatečných podmínkách Budov přátelských k Airbnb nebo smluv s třetími stranami, včetně majitele vaší nemovitosti, vašeho porušení Smluvních podmínek nebo Dodatečných smluvních podmínek Budov přátelských k Airbnb nebo porušení jakýchkoliv práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

  Modifikace

  Vyhrazujeme si právo pozměnit nebo upravit tyto podmínky Budov přátelských k Airbnb a Dodatečné podmínky, a to kdykoliv, bez předešlého upozornění a zcela dle našeho uvážení. Změníme-li tyto Smluvní podmínky programu Přátelské budovy Airbnb, můžete být na tuto skutečnost upozorněni buď zveřejněním změny na stránkách, prostřednictvím aplikace, nebo písemným oznámením o úpravě. Datum ve vrchní části těchto dodatečných smluvních podmínek pro Přátelské budovy Airbnb budou rovněž aktualizovány. Budete-li i po zveřejněné nebo jinak oznámené úpravě těchto Dodatečných smluvních podmínek přátelských budov Airbnb i nadále pokračovat ve využívání našich stránek, aplikace nebo služeb, naznačujete tak, že souhlasíte, že se budete těmito dodatečnými podmínkami řídit. Jsou-li pro vás upravené Dodatečné podmínky přátelských budov Airbnb nepřijatelné, je vaším jediným východiskem přestat Program přátelských budov Airbnb využívat.

  Všeobecné

  1. Tyto Dodatečné podmínky přátelských budov Airbnb představují kompletní dohodu mezi vámi a Airbnb v souvislosti s těmito podmínkami. Dojde-li ke konfliktu nebo nesrovnalostem mezi ustanovením ze Smluvních podmínek a z těchto Dodatečných podmínek přátelských budov Airbnb, pak budou ustanovení z Dodatečných podmínek přátelských budov Airbnb určující v rozsahu v jakém souvisejí s Programem přátelských budov Airbnb.

  2. S výjimkou zvláštních úprav a změn v tomto dokumentu zůstávají všechny podmínky, ustanovení, požadavky a specifikace, obsažené v dodatečných podmínkách přátelských budov Airbnb, v plné platnosti a účinnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak, žádná ze stran ani tyto Dodatečné podmínky přátelských budov Airbnb se nebudou žádným způsobem snažit o oslabení Smluvních podmínek, přičemž účelem těchto Dodatečných podmínek přátelských budov Airbnb je jednoduše doplnit a potvrdit stávající Smluvní podmínky, jak bylo doplněno a ustanoveno zde, a tyto Smluvní podmínky dodržovat v platném znění a v plném rozsahu.

  3. Pokud je některé z ustanovení těchto Dodatečných podmínek přátelských budov Airbnb shledáno neplatným u soudu příslušné jurisdikce, strany přesto souhlasí, že soud by měl usilovat o uskutečnění záměrů stran, jak je uvedeno v ustanoveních a ostatní ustanovení Smluvních podmínek, Dodatečných podmínek přátelských budov Airbnb nebo kteréhokoliv dokumentu, jež je začleněn jako reference, zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

  4. Máte-li bydliště ve Spojených státech, budou Smluvní podmínky, které se vztahují na vaše práva a povinnosti vyplývající z těchto dodatečných podmínek přátelských budov Airbnb, vykládány v souladu se zákony státu Kalifornie a Spojených států amerických, bez ohledu na konflikt právních zásad. Spolu s Airbnb souhlasíte s tím, že se podřídíte výlučné jurisdikci soudu, který se nachází ve městě a okrsku San Francisko, nebo okresnímu soudu Spojených států pro severní okrsek Kalifornie, u všech žalob, u kterých si strany ponechávají právo žádat o soudní nebo spravedlivou pomoc, jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách v části označené Řešení sporů. Bydlíte-li mimo USA, budou Smluvní podmínky a Dodatečné smluvní podmínky přátelských budov Airbnb vykládány v souladu s irským právem. Spolu s Airbnb souhlasíte s tím, že pro vyřešení případných sporů mezi stranami, se podřídíte nevýhradní jurisdikci irských soudů. Pokud se Airbnb rozhodne vůči vám uplatnit některá ze svých práv, může se rozhodnout využít k tomu irské soudy nebo soudy jurisdikce, v níž máte bydliště.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?