Přeskočit na obsah
Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Obsah Podmínek používání vytvořený Airbnb uživatelem

  Airbnb, Inc. („Airbnb”) oslovuje uživatele sociálních sítí a žádá je o souhlas se sdílením našeho oblíbeného obsahu na našich různých stránkách, sociálních kanálech a propagačních materiálech. Tyto podmínky čteš proto, že tě Airbnb požádalo o svolení používat tvůj obsah ze sociálních sítí tímto způsobem.

  Rozhodneš-li se nám umožnit použití tvého sociálního obsahu („Uživatelský obsah“) prostřednictvím #AirbnbPhoto, souhlasíš tak s těmito Smluvními podmínkami.

  Airbnb zplnomocňuje omezený počet poskytovatelů služeb, kteří zjednodušují shromažďování a převádění obsahů na webové stránky Airbnb (www.airbnb.cz a jiné)(„Stránky“) z kanálů sociálních sítí, propagačních materiálů a dalších materiálů („Vlastnictví Airbnb“), včetně fotek, textů, grafiky, audia, videa, informací o lokalitě, komentářů a dalších materiálů ze sociálních sítí, pro obchodní účely Airbnb včetně prezentací produktů Airbnb, marketingu, propagačními, inzertními a dalšími aktivitami zaměřenými na zákazníky („Služby Airbnb“).

  Airbnb si vyhrazuje právo tyto uživatelské podmínky kdykoliv upravit bez předešlého upozornění, zveřejněním přepracovaných uživatelských podmínek. Proto by sis měl/a pokaždé, když dáváš souhlas nebo autorizuješ použití tvého Uživatelského obsahu, znovu projít Smluvní podmínky.

  LICENCE UŽIVATELSKÉHO OBSAHU

  Tímto uděluješ Airbnb a jeho spřízněným partnerům, agentům, licencím, sublicencím smluvním stranám, nástupcům, právním zástupcům, nabyvatelům a poskytovatelům služeb třetích stran a jejich příslušným obchodním partnerům, marketingovým agenturám nebo agenturám pro styk s veřejností a ostatním přidruženým organizacím („Licencované strany“), celosvětové trvalé nezrušitelné bez licenčních poplatků, plně splacené neexkluzivní přenosné sublicencovatelné právo k použití tvého Uživatelského obsahu, jakýmkoliv způsobem, o kterém rozhodnou výhradně Licencované strany, včetně ale bez omezení, na webových stránkách a stránkách sociálních sítí spravovaných licencovanými stranami, v propagačních e-mailech a inzerci a v jakýchkoliv dalších marketingových, propagačních a inzertních iniciativách a ve všech nynějších nebo v budoucnosti známých médiích. Licencované strany mohou používat, zobrazovat, reprodukovat, distribuovat, vysílat, vytvářet odvozené práce, kombinovat s jinými materiály, upravovat a/nebo editovat tvůj Uživatelský obsah jakýmkoliv způsobem dle vlastního uvážení bez jakéhokoliv závazku vůči tobě.

  Licencovaným stranám uděluješ právo, ve spojitosti s tvým Uživatelským obsahem, používat tvé uživatelské jméno, skutečné jméno, fotku, podobiznu, tvůj popis, lokalitu nebo jiné identifikační údaje včetně, ale ne bez omezení, tvého hlasu.

  Tímto souhlasíš, tvrdíš a zaručuješ, že (i) jsi výhradně zodpovědný/á za svůj Uživatelský obsah, (ii) ke svému Uživatelskému obsahu a k jeho použití vlastníš všechna práva a/nebo, že jsi získal/a příslušná práva a povolení od všech osob a/nebo subjektů, které vlastní, spravují nebo si jinak nárokují jakákoliv práva spojená s tímto Uživatelským obsahem, (iii) jsi plnoletý/á, (iv) použití tvého Uživatelského obsahu licencovanými stranami, tak jak je zde popsáno, neporušuješ práva, včetně, ale bez omezení autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, soukromého, reklamního, vlastnického nebo jiného práva kterékoliv z třetích stran, nebo že neporušuješ zákon, pravidla nebo regulace a že Uživatelský obsah není urážlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický, hanlivý, neslušný, výhružný, obtěžující, nenávistný nebo pohoršující či jinak nezákonný.

  Tímto potvrzuješ a souhlasíš, že jsou Licencované strany a všechny osoby jednající jejich jménem zbaveny jakékoliv odpovědnosti spojené s použitím tvého Uživatelského obsahu.

  Tebou předložený Uživatelský obsah je považován za nesoukromý a Licencované strany nemají žádnou povinnost udržovat důvěrnost informací v jakékoliv podobě, obsažených v jakémkoliv příspěvku, kromě případů, kdy jde o shodu s příslušnými Podmínkami ochrany osobních údajů Licencovaných stran. Použitím těchto stránek nebo služeb souhlasíš, aby Licencované strany shromažďovaly tebou poskytnuté osobní údaje a aby je tyto strany používaly a zveřejňovaly ve spojitosti s použitím tvého Uživatelského obsahu, tak jak je zde popsáno. Pokud se shromažďováním, použitím a zveřejněním tvých osobních údajů tímto způsobem nesouhlasíš, nepoužívej tyto Stránky nebo Služby ani jinak prosíme neposkytuj své osobní údaje. Tvé údaje mohou být převedeny na servery jiných zemí nebo ke třetím stranám v jiných zemích, které mohou zpracovávat osobní údaje se svolením Licencovaných stran. Používáním těchto stránek nebo služeb, nebo poskytováním osobních údajů, souhlasíš s dříve zmiňovaným shromažďováním, využitím, zveřejněním, převodem a zpracováním tvých údajů v souladu s těmito Podmínkami, Podmínkami ochrany osobních údajů a platnými zákony a regulacemi ochrany dat. 

  Licencované strany si vyhrazují právo odstranit veškerý Uživatelský obsah ze stránek nebo z majetku Airbnb. Pokud jsi přesvědčen/a, že obsah včetně Uživatelského obsahu, který se objevuje na stránkách nebo na majetku Airbnb nebo který je zobrazen nebo použit ve spojitosti se Službami Airbnb, porušuje autorská práva osob nebo subjektu, zde jsou Podmínky týkající se autorských práv: www.airbnb.com/terms/copyright_policy.

  DODATEČNÉ PODMÍNKY

  Tyto Smluvní podmínky se vztahují na celé Stránky, majetek Airbnb a Služby Airbnb a na tvůj Uživatelský obsah, není-li stanoveno jinak. Kromě toho, do té míry v jaké je je zobrazen tvůj Uživatelský obsah na stránkách nebo na majetku Airbnb nebo ve spojitosti se službami Airbnb, se na tebe budou vztahovat další Smluvní podmínky, dohody, směrnice nebo pravidla společnosti Airbnb, které budou platit pro Služby Airbnb a Uživatelský obsah, včetně ale bez omezení těch, které jsou nastaveny na webových stránkách Airbnb https://www.airbnb.com/terms, a tímto souhlasíš s povinností řídit se těmito dodatečnými Uživatelskými podmínkami. dohodami, směrnicemi, pokyny nebo pravidly poskytnutými nebo zveřejněnými společností Airbnb („Podmínky Airbnb“).

  Potvrzuješ, že ti je alespoň 18 let..

  PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  Stránky, Airbnb nebo Vlastnictví Airbnb mohou být chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo jinými zákony týkající se duševního vlastnictví. Svolením s použitím tvého Uživatelského obsahu nebo jiným využíváním služeb nebo majetku Airbnb nebo přístupem na Stránky, bereš na vědomí a souhlasíš, že nenabýváš vlastnická ani jiná práva k vlastnickým údajům a materiálům společnosti Airbnb.

  RŮZNÉ

  Tyto Smluvní podmínky jsou pro tebe osobní a nemohou být tebou přiděleny ani převedeny z žádného důvodu bez předešlého písemného souhlasu Airbnb a veškeré jednání nebo chování, které tyto Podmínky porušují bude neplatné a bez účinku.

  Souhlasíš, že v případě , že Airbnb neuplatní nebo neprosadí zákonné právo nebo opatření, které je obsaženo v těchto Uživatelských podmínkách (nebo z kterého má Airbnb, dle platného zákona, prospěch), toto nebude bráno jako formální zřeknutí se práv Airbnb, a že tato práva nebo opatření budou Airbnb i nadále dostupná.

  V případě, že kterýkoliv zákonný soud mající soudní pravomoc v této záležitosti rozhodnout, rozhodne, že některé ustanovení těchto Smluvních podmínek je neplatné, pak bude toto ustanovení odstraněno aniž by to ovlivnilo zbytek těchto Smluvních podmínek. Zbývající ustanovení Smluvních podmínek budou i nadále v platnosti a budou vynutitelná.

  Poslední aktualizace: 31.říjen 2017

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?