Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Daňová strategie Airbnb pro Spojené Království

  Úvod

  Airbnb (dále jen „Skupina“) je v souladu s daňovými zákony a praktikami všude tam, kde působíme, včetně Velké Británie. Soulad pro nás znamená placení správné výše daně ve správnou dobu což zahrnuje zveřejnění všech relevantních skutečností a okolností daňovým úřadům a také nárokování úlev a pobídkových odměn určeným způsobem tam, jsou-li k dispozici.

  Airbnb se zavazuje ke spolupráci s orgány v jurisdikcích, které jsou domovem našim hostitelům a hostům, při spravedlivém výběru daní.

  V jurisdikcích a zemích ve kterých působíme, dodržujeme naše celosvětové daňové povinnosti (včetně korporátní daně z příjmů, DPH, GST, daně z prodeje a služeb a další daně) podle pravidel platných v těchto místech.

  Přístup k řízení daňových rizik a k řídícím kontrolním systémům

  Tato daňová strategie pro Velkou Británii je schválena a patří daňovému týmu, na který dohlíží vedoucí pracovníci, včetně globálního ředitele daní.

  Vedoucí výkonný tým včetně generálního ředitele daní společnosti Airbnb zaujímá vůdčí roli při vytváření silné kultury řízení rizik v oblasti daní a je zodpovědný za daňové záležitosti a dohled nad daňovými riziky, které jsou naopak řízeny správní radou. Rizika a řízení v oblasti daní zajišťují, že všechna významná rozhodnutí související s daněmi podléhají přezkoumání a schválení patřičně kvalifikovanými a zkušenými pracovníky, že jsou splněny všechny daňové povinnosti a v případě potřeby je vyhledáno externí poradenství.

  Závazek dodržování požadavků

  Dodržujeme daňové zákony a praktiky všude tam, kde naše společnost působí.

  Naším cílem je udržitelným způsobem vytvářet hodnoty tím, že podporujeme naše firmy při zajišťování jejich obchodních aktivit s využitím dostupných výhod a všude tam, kde působíme zajišťujeme, aby byly dodrženy všechny daňové zákony a praktiky. Přitom zohledňujeme zájmy našich investorů a zajišťujeme efektivní spolupráci s daňovými úřady a transparentnost ve vztahu k našim daňovým záležitostem. Naše daňové povinnosti podléhají silnému rámci kontroly rizik, který chrání skupinu před finančními a provozními riziky a také před rizikem poškození dobré pověsti.

  Ve Velké Británii jsme například vytvořili stránku Zodpovědného hostitelství, na které hostitele informujeme o místních pravidlech a směrnicích, včetně daňových důsledků, které vyplývají z jejich hostitelských příjmů.

  Postoj k daňovému plánování

  Náš postoj vůči daňovému plánováni ve Velké Británii je řízen daňovými principy Airbnb, které zahrnují:

  • Airbnb dodržuje zákony po celém světě a platí daně, za které jsme zodpovědní.
  • Společnost Airbnb pečlivě zvažuje daňové důsledky své podnikatelské činnosti a řídí své daňové povinnosti v rámci běžných obchodních operací.
  • Airbnb nevstupuje do vykonstruovaných nebo protiprávních dohod za účelem snížení naší daňové odpovědnosti ve Velké Británii. Náš postoj k daním a hlášení odráží podnikatelské aktivity vykonávané ve Velké Británii.
  • Společnost Airbnb je zavázána k placení správné výše daně v každé zemi, ve které působíme.

  Úroveň přijatého daňového rizika

  Vzhledem k rozsahu podnikání a objemu daňových povinností, čas od času nevyhnutelně vznikají rizika související s výkladem daňového práva a povahou našich dohod o dodržování předpisů. Proaktivně se snažíme identifikovat, vyhodnocovat, řídit a sledovat daňová rizika, abychom zajistili, že budou i nadále v souladu se zásadami řízení rizik Skupiny.

  Skupina je toho názoru, že daňové riziko se může týkat finanční oblasti, reputace a provozní oblasti. Dodržování daňových zákonů považujeme za klíč k řízení daňového rizika a v oblasti daní nechceme riskovat.

  Postoj k jednání s daňovými úřady

  S daňovými úřady včetně HMRC jednáme upřímně, poctivě, s respektem a spravedlivě a v duchu dodržování pravidel a spolupráce.

  Naším cílem je mít profesionální a konstruktivní vztahy a udržovat transparentnost v našich vztazích s daňovými úřady, přičemž uznáváme, že včasné řešení rizik je v nejlepším zájmu každého. Připravujeme co nejjasnější daňová přiznání a snažíme se proaktivně vznášet důležité otázky, aby daňové úřady mohly své zdroje zaměřit efektivně. Čas od času můžeme spolupracovat s daňovými orgány před provedením transakcí, abychom si potvrdili správné uplatnění daňového zákona.

  Skupina si cení dobrých vztahů s daňovými úřady a zavazuje se k transparentní spolupráci s těmito úřady. Toho se snaží Skupina dosáhnout tak, že:

  • včasně předloží všechna daňová přiznání, včetně dostatečných podrobností, které umožňují HMRC a jiným daňovým orgánům vytvořit si přesný obrázek o záležitostech společnosti, která daňová přiznání podává;
  • zajistí, že všechny daňové podklady jsou podpořeno vhodnými doklady, včetně odpovídajících podpůrných auditních záznamů a procesů schvalování;
  • přesně vypočítá a zaplatí splatné daně;
  • bude uchovávat účetnictví daňového režimu, které bude přímočaré a přesná a budou v souladu s ustanoveními vedoucího účetního (Senior Accountant Officer (SAO)) ve Velké Británii; a
  • zajistí, že příslušné týmy, které se podílejí na sledování daňových procesů budou mít dostatek prostředků, budou dostatečně podporovány a že klíčoví pracovníci budou ponecháni, aby bylo možné co nejrychleji reagovat na problémy související s dodržováním daňových předpisů.

  Tento strategický dokument je publikován v souladu se sekcí 161 a sekcí 19(2) dokumentu 19 finančního zákona z roku 2016.