Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům
  Aktualizace ohledně COVID-19
  Možnosti zrušení rezervace a vrácení peněz najdeš na palubovce. Rezervace způsobilé podle podmínek polehčujících okolností mohou být zrušeny před příjezdem, a to bez sankcí nebo vlivu na status Superhostitele.

  Zážitky zahrnující hudbu

  Poslední aktualizace: 5. dubna 2019

  Tato informační stránka ti pomůže zjistit více o některých zákonech a registračních požadavcích, které se mohou vztahovat na tvůj zážitek na Airbnb zahrnující hudbu.

  Ber prosím na vědomí, že tato informační stránka je obecná, není právním poradenstvím a poskytované informace nejsou úplné. Tato stránka upozorňuje na různé typy pravidel, která se mohou vztahovat na tvůj zážitek, a pomůže ti pochopit některé věci, které je třeba zvážit v souvislosti s jeho konáním.

  Jako hostitel zážitků máš úplnou kontrolu nad tím, co nabízíš a také odpovědnost seznámit se a dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy. V různých zemích platí různé licenční požadavky a pravidla. Tento článek je dobrým začátkem a kdykoliv budeš mít otázky, můžeš se k němu vrátit. Nezapomeň však, že nepředstavuje právní poradenství, informace v něm nejsou úplné, a že nemůžeme zaručit spolehlivost ani přesnost zdrojů informací v něm uvedených. Měl/a bys zkontrolovat, zda se zákony a postupy v poslední době nezměnily.

  Základní principy pro zážitky zahrnující hudbu

  Ve Spojených státech je hudba obecně chráněna autorskými právy, pokud není volně přístupná. Je-li dílo chráněno autorskými právy, znamená to, že jeho vlastník k němu má určitá výlučná práva. Pokud během zážitku přehráváš hudbu (nebo zážitek přenášíš přes internet), je možné, že k tomu budeš potřebovat licenci. Různé faktory týkající se tvého zážitku, včetně lokality, místa konání a typu aktivity, budou mít vliv na to, které licence budeš potřebovat. Tato povinnost se však vždy bude vztahovat buď na tebe nebo místo konání.

  Získání práva hrát nebo jinak používat hudbu často vyžaduje uzavření licenční smlouvy. Platná licenční smlouva obvykle stanoví mimo jiné, jakou hudbu můžeš přehrávat a kde, jak ji můžeš (a nesmíš) používat, kolik musíš za práva zaplatit, dobu platnosti nebo trvání licence, a jaké případné hlášení o využívání hudby může být vyžadováno. Opomenutí vyřízení správné licence může vyústit k odpovědnosti za porušení autorských práv, a sankce za způsobené škody se pohybují od 750 USD do 30 000 USD za zneužité dílo a až do 150 000 USD za zneužité dílo, pokud je zneužití „úmyslné“.

  Existují dvě autorská práva vztahující se na hudbu: (1) autorská práva k hudebnímu dílu (známému také jako skladba), které zahrnuje hudební noty a texty písně, a (2) autorská práva k určitému vystoupení, jak je zaznamenáno ve zvukové nahrávce. Nahraná píseň, například píseň na CD, se skládá ze dvou částí, které jsou chráněny autorskými právy: zvukové nahrávky umělce a samotného hudebního díla.

  Hudební díla jsou obvykle ve vlastnictví nebo pod kontrolou hudebních vydavatelů a zvukové nahrávky jsou obvykle ve vlastnictví nebo pod kontrolou nahrávacích společností. Právo veřejně předvádět hudební díla – ať už jde o CD, LP nebo kapelu vystupující živě – je však obecně spravováno organizacemi interpretačních práv (PRO), z nichž dvě největší ve Spojených státech jsou ASCAP a BMI. V ostatních zemích bude téměř vždy alespoň jedna organizace interpretačních práv. V některých případech, kdy má země více organizací PRO, bude každá z nich ovládat práva k různým hudebním dílům. Hudební díla mají často více než jednoho vlastníka autorských práv, protože skladbu může napsat více lidí společně, přičemž každý spoluautor může svá práva postoupit jinému hudebnímu vydavateli a různým organizacím PRO. Proto je možné, že k veřejnému vysílání hudebního díla budeš potřebovat povolení od různých zástupců těchto spoluautorů, protože organizace interpretačních práv a většina hudebních vydavatelů udělují licence pouze na zájmy, které k dané skladbě vlastní nebo ovládají.

  Vzhledem k tomu, že udělování hudebních licencí může vyžadovat zajištění práv od více vlastníků autorských práv, měl/a bys zvážit konzultaci se zkušeným právním zástupcem, abys měl/a jistotu, že máš všechna potřebná práva. Je tvou povinností si ověřit, zda k použití hudby potřebuješ licenci a v případě nutnosti si požadovanou licenci vyřídit.

  Zjisti si, zda je pro tvůj zážitek zapotřebí hudební licence

  Pokud pořádáš zážitek, při kterém bude umělec zpívat coververze skladeb, pak možná budeš muset získat pouze práva na hudební díla. Podobná pravidla mohou platit i v případech živého přenosu zážitku na internetu, ačkoliv živý přenos může zahrnovat další práva v závislosti na způsobu, jakým se živý přenos provádí. Živé vystoupení umělce by obvykle nezahrnovalo zvukovou nahrávku, pokud by nehrál společně s předem nahranou skladbou. Naproti tomu je pravděpodobné, že karaoke bude vyžadovat získání práv jak na hudební díla, tak na zvukové nahrávky bez zpěvu, které se mohou lišit od komerčně vydané zvukové nahrávky, kterou si můžeš zakoupit na CD nebo v iTunes. Pro použití při karaoke může být také nutné získat práva k zobrazení textů hudebního díla. Pokud vysíláš hudební dílo veřejně – buď přehráváním nahrané hudby, nebo prostřednictvím živého vystoupení umělce – pak možná budeš potřebovat licenci na veřejné vystoupení, které vystavuje organizace interpretačních práv PRO.

  Jednoduchým pravidlem je, že pokud vystupuješ (nebo někdo jiný vystupuje) s hudebními díly na veřejně přístupném místě, měl/a bys získat licenci k veřejnému přehrávání hudebních děl. Pokud přehráváš, nebo někdo jiný za tebe přehrává, zvukové záznamy, je možné, že licenci na veřejné vysílání nebudeš potřebovat, ale měl/a by ses poradit s právníkem, než učiníš konečné rozhodnutí.

  Pokud budeš v rámci svého zážitku pořizovat kopie ne-původní hudby, třeba na CD pro své hosty, nebo budeš chtít zážitek nahrát a pak jej zpřístupnit online, a to buď na vyžádání, nebo lineárním způsobem, je možné, že licence bude nutná. Je to z toho důvodu, že jak hudební dílo, tak majitelé autorských práv k zvukovým nahrávkám mají výlučná práva na jejich reprodukci a distribuci a pořizování kopií hudebních děl a zvukových nahrávek nebo šíření těchto kopií může vyžadovat souhlas majitelů autorských práv.

  To, zda se na hudbu vztahuje ochrana autorských práv, se liší případ od případu. Jednoduchým pravidlem je, že pokud je hudba ze současné doby nebo z posledních desetiletí, pak je pravděpodobně chráněna autorskými právy. Ochrana autorských práv trvá velmi dlouho, takže v případě pochybností můžeš předpokládat, že je chráněna. Informační centrum autorských práv Cornellovy univerzity je užitečným zdrojem, který pomáhá určit, zda je dílo ve Spojených státech veřejně dostupné. Doba ochrany autorských práv k hudebním dílům a zvukovým nahrávkám se liší podle země.

  Získání hudební licence

  Chceš-li získat licenci k používání hudby, můžeš kontaktovat vlastníky autorských práv k hudbě nebo jejich zplnomocněné zástupce.

  Organizace interpretačních práv (PRO)

  Američtí skladatelé, textaři a vydavatelé se obvykle připojí k PRO tak, že této organizaci udělí nevýlučné právo k licencování jejich hudby a vymáhání práv týkajících se veřejného vysílání. Ve Spojených státech jsou hlavními organizacemi interpretačních práv americká společnost skladatelů, autorů a vydavatelů (ASCAP),Broadcast Music, Inc. (BMI), SESAC a Global Music Rights (GMR). Mohou existovat i další organizace PRO, které spravují díla méně populární hudby. PRO obvykle udělují všeobecné licence na veřejné vysílání všech děl, která zastupují. V závislosti na tom, jakou hudbu chceš pro svůj zážitek použít, je možné, že budeš potřebovat licenci od jedné nebo více organizací. Organizace interpretačních práv na svých stránkách často poskytují vyhledávací nástroj repertoáru. Pokud víš předem, jaká hudba bude použita, můžeš si zjistit vlastníky autorských práv nebo jejich zástupce prostřednictvím jednoho z těchto vyhledávacích nástrojů.

  V zemích mimo Spojené státy budou skladatelé často přidělovat svá práva organizaci interpretačních práv, takže ta bude jediným subjektem, který může autorizovat veřejné vysílání hudby skladatele. Měl/a bys kontaktovat organizaci interpretačních práv ve své zemi, abys zjistila, zda a které licence budeš potřebovat pro svůj zážitek. Nezapomeň také, že v každé zemi může existovat jedna (nebo více) organizací PRO, které mají oprávnění pro udělování licencí k veřejnému vysílání hudebních děl a jedna (nebo více) PRO s oprávněním udělovat licence k veřejnému vysílání zvukových nahrávek.

  Měj na paměti, že terminologie používaná k popisu hudebních práv se může lišit i podle země. Organizace PRO mohou být označovány jako organizace správy autorských práv (v Česku OSA) nebo společnosti vydávající hudební licence. Právo na výplatu licenčních poplatků lze označit jako „právo na odměnu“. Právo na provedení zvukové nahrávky může být označováno jako „vedlejší právo“.

  Veřejné vysílání zvukových nahrávek

  Pokud plánuješ přehrát hudbu na zážitku ve Spojených státech, veřejné vysílání zvukových nahrávek nemusí vyžadovat licenci, vzhledem k určitým právním výjimkám. Jiné země než Spojené státy obvykle takové výjimky nemají, takže pravděpodobně platí jiná pravidla. Informace o některých způsobech využití zvukových nahrávek ve Spojených státech nalezneš na webových stránkách společnosti SoundExchange, Inc., neziskové organizace vytvořené za účelem výběru a distribuce licenčních poplatků za určitá veřejná vystoupení a  pořizování kopií zvukových nahrávek.

  Nahrávací studia, hudební vydavatelé a jednotliví umělci

  Chceš-li během zážitku použít určitá hudební díla nebo zvukové nahrávky a upřednostňuješ přímé spojení s vlastníky autorských práv k těmto dílům, můžeš tak učinit (alespoň ve Spojených státech). Jedná se však často o časově náročný proces a velké společnosti nemusí mít kapacitu reagovat na jednotlivé žádosti o licenci. Pokud sis na zážitek pozval/a umělce s vlastní tvorbou, který bude hrát živě, může ti udělit přímou licenci na veřejné představení svých skladeb. Může se stát, že umělec postoupí svá práva třetí straně, například hudebnímu vydavateli nebo správě autorských práv (OSA), a přidělení přímé licence tak nemusí být možné. Pokud tedy umělec postoupil svá práva třetí straně, pak, i když hudbu napsal, nemusí mít pravomoc udělit ti přímou licenci. V tomto případě máš povinnost získat licenci od organizace interpretačních práv nebo kolektivní správy autorských práv v závislosti na zemi, ve které jsi.

  Další věci ke zvážení

  Některé oblasti mohou mít také zákony omezující hluk nebo vyžadovat povolení k živé zábavě.

  Na místě je poradit se s odpovídajícími místními úřady a zjistit, jestli v místě konání zážitku neplatí nějaká omezující pravidla.

  Pokud tvůj zážitek kombinuje hudbu s  jinou aktivitou, projdi si naše další články o Zodpovědném hostitelství a zjisti, jaká další pravidla se na něj mohou vztahovat.

  Využívání hudby má svá úskalí. Pokud je něco, čím si nejsi jistý/jistá, radíme ti, aby sis promluvil/a s právníkem. Pokud pořádáš zážitek ve Spojených státech, dobrým zdrojem je webová stránka Úřadu pro autorská práva Spojených států.

  Airbnb neodpovídá za hodnověrnost nebo správnost informací obsažených v odkazech na stránky třetích stran (včetně všech odkazů na právní předpisy a směrnice).

  Pokud hostitelé nesplní své povinnosti, může to mít za následek pozastavení činnosti nebo odstranění z Airbnb.

  Další zdroje

  Americká společnost skladatelů, autorů a vydavatelů (ASCAP)

  Broadcast Music, Inc. (BMI)

  Global Music Rights (GMR)

  SESAC

  SoundExchange, Inc.

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?