PŘEHLED POJIŠTĚNÍ

Pojištění hostitelů v Japonsku

Co je Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku?

Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku pokrývá případy, kdy hostiteli* vznikne odpovědnost nebo jiné výdaje v souvislosti se zraněním jiných osob nebo škodou na jejich majetku v důsledku sdílení domovů prostřednictvím platformy Airbnb, a případy, kdy vznikne škoda na jejich majetku v důsledku pobytu hosta*. V případech, kdy je majetek hostitele poškozen v důsledku pobytu hosta, se pojistné krytí vztahuje na případy, kdy se hostiteli a hostu nepodaří spor vyřešit a hostitel následně kontaktuje Airbnb.

Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku je pojistný program společnosti Sompo Japan Insurance Inc.

Hostitelé nemusí platit pojistné, aby tímto programem byli kryti.

Projdi si následující informace a zjisti, na co se Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku vztahuje.

Doba platnosti pojištění

Doba platnosti aktuálních podmínek pojistného programu začala 31. července 2023 a vyprší 31. července 2024.

Oblast působnosti a podmínky


Rozsah a podmínky žádosti o Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku


Rozsah a podmínky žádosti o Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku
Náhrada za škody na majetku hostitele
V souladu s platnými podmínkami a výjimkami bude pojistné krytí pro hostitele v Japonsku vyplaceno v případě, že dojde v důsledku pobytu hosta* ke zničení ubytování* a osobního majetku hostitele*. Pojistné krytí pro případ poškození nabídky, kterou si hostitel pronajímá nebo spravuje, může být poskytnuto v rámci jiných pojistek popsaných níže.

Náhrada v souvislosti s pojištěním odpovědnosti hostitele za zranění osob nebo škodu na majetku
Pojistné krytí hostitelů v Japonsku pokrývá také odpovědnost, kterou hostitelé nesou za zranění nebo škodu na majetku hostů či jiných osob během pobytu hosta v ubytování rezervovaném na platformě Airbnb, a způsobené v rámci podnikatelské činnosti v oblasti sdílení domovů.*

Náhrada výdajů, které hostiteli vzniknou v souvislosti s platbami, jež musí uhradit jiným osobám v rámci řešení nehod spojených se zraněním osob nebo škodou na majetku
V případech, kdy hostiteli vzniknou výdaje v souvislosti s platbou, kterou je povinen uhradit, aby pomohl vyřešit nehodu spojenou se zraněním nebo škodou na majetku hosta či jiných osob, lze Pojištění hostitelů v Japonsku použít k náhradě výdajů, jež hostiteli tímto způsobem vznikly. Aby se na nehodu vztahovalo pojistné krytí, musí být způsobena v rámci podnikatelské činnosti v oblasti sdílení domovů a musí k ní dojít během pobytu hosta v nabídce rezervované na platformě Airbnb. Každé výše popsané krytí je předmětem příslušných podmínek a výjimek Pojistného krytí hostitelů v Japonsku.

1. Jaká ubytování jsou kryta

Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku se vztahuje na nabídky, které hostitel vlastní, používá nebo spravuje za účelem podnikání v oblasti sdílení domovů.

(*) Nabídkou ubytování se rozumí prostory, které byly schváleny podle zákona o hotelových službách (Hotel Business Act), certifikovány podle zákona o národních strategických zvláštních zónách (National Strategic Special Zones Act), oznámeny podle zákona o soukromém provozování ubytování (Housing Accommodation Business Act), nebo jiné prostory, v nichž se provozuje podobný typ podnikání, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny následující požadavky:

 • Prostory vlastní, pronajímá nebo spravuje hostitel,
 • prostory jsou nabízeny na webových stránkách Airbnb a
 • prostory jsou rezervovány a používány osobou, která odsouhlasila podmínky poskytování služeb Airbnb a používání webových stránek Airbnb. K ubytovacím zařízením patří mobilní domy, autobusy, kempingové vozy, domy na stromech a další prostory, které stojí na jednom místě a jsou používány jako ubytovací zařízení. Patří sem i lodě a plavidla, pokud se používají jako ubytovací zařízení.


 • 2. Hostitel/hostitelé

  (*) Hostitelé jsou osoby, které se podílejí na podnikání v oblasti sdílení domovů, poskytují nabídky ubytování a mají k tomu licenci nebo jiné oprávnění v souladu s platnými právními předpisy.

  3. Host/hosté

  (*) Hosté jsou osoby, které využívají služeb pro sdílení domovů. Patří mezi ně i osoby, které byly pozvány jiným uživatelem, a ty, které zároveň využívají služby v oblasti sdílení domovů.

  (*) Podnikáním v oblasti sdílení domovů se rozumí hotelový podnik, tak jak je stanoveno v zákoně o hotelových službách (Hotel Business Act, zákon č. 138 z roku 1948), podnik, tak jak je stanoveno v zákoně o národních strategických zvláštních zónách (National Strategy Special Area Act, zákon č. 107 z roku 2013), ubytování, tak jak je stanoveno v zákoně o ubytování (Housing Accommodation Business Act, zákon č. 65 z roku 2017), nebo jiný podobný podnik a veškeré činnosti prováděné uvnitř nebo vně tohoto ubytování, které souvisejí s výše uvedenými službami.
  Náhrada za škody na majetku hostitele
  V souladu s platnými podmínkami a výjimkami bude pojistné krytí pro hostitele v Japonsku vyplaceno v případě, že dojde v důsledku pobytu hosta* ke zničení ubytování* a osobního majetku hostitele*. Pojistné krytí pro případ poškození nabídky, kterou si hostitel pronajímá nebo spravuje, může být poskytnuto v rámci jiných pojistek popsaných níže.

  Náhrada v souvislosti s pojištěním odpovědnosti hostitele za zranění osob nebo škodu na majetku
  Pojistné krytí hostitelů v Japonsku pokrývá také odpovědnost, kterou hostitelé nesou za zranění nebo škodu na majetku hostů či jiných osob během pobytu hosta v ubytování rezervovaném na platformě Airbnb, a způsobené v rámci podnikatelské činnosti v oblasti sdílení domovů.*

  Náhrada výdajů, které hostiteli vzniknou v souvislosti s platbami, jež musí uhradit jiným osobám v rámci řešení nehod spojených se zraněním osob nebo škodou na majetku
  V případech, kdy hostiteli vzniknou výdaje v souvislosti s platbou, kterou je povinen uhradit, aby pomohl vyřešit nehodu spojenou se zraněním nebo škodou na majetku hosta či jiných osob, lze Pojištění hostitelů v Japonsku použít k náhradě výdajů, jež hostiteli tímto způsobem vznikly. Aby se na nehodu vztahovalo pojistné krytí, musí být způsobena v rámci podnikatelské činnosti v oblasti sdílení domovů a musí k ní dojít během pobytu hosta v nabídce rezervované na platformě Airbnb. Každé výše popsané krytí je předmětem příslušných podmínek a výjimek Pojistného krytí hostitelů v Japonsku.

  1. Jaká ubytování jsou kryta

  Pojistné krytí hostitelů v Japonsku se vztahuje na nabídky, které hostitel vlastní, používá nebo spravuje za účelem podnikání v oblasti sdílení domovů.

  (*) Nabídkou ubytování se rozumí prostory, které byly schváleny podle zákona o hotelových službách (Hotel Business Act), certifikovány podle zákona o národních strategických zvláštních zónách (National Strategic Special Zones Act), oznámeny podle zákona o soukromém provozování ubytování (Housing Accommodation Business Act), nebo jiné prostory, v nichž se podobné ubytování provozuje, a to za předpokladu, že jsou splněny všechny následující požadavky:

 • Prostory vlastní, pronajímá nebo spravuje hostitel,
 • prostory jsou nabízeny na webových stránkách Airbnb a
 • prostory jsou rezervovány a používány osobou, která odsouhlasila podmínky poskytování služeb Airbnb a používání webových stránek Airbnb. K ubytovacím zařízením patří mobilní domy, autobusy, kempingové vozy, domy na stromech a další prostory, které stojí na jednom místě a jsou používány jako ubytovací zařízení. Patří sem i lodě a plavidla, pokud se používají jako ubytovací zařízení.

 • 2. Hostitel/hostitelé

  (*) Hostitelé jsou osoby, které se podílejí na podnikání v oblasti sdílení domovů, poskytují nabídky ubytování a mají k tomu licenci nebo jiné oprávnění v souladu s platnými právními předpisy.

  3. Host/hosté

  (*) Hosté jsou osoby, které využívají služeb pro sdílení domovů. Patří mezi ně i osoby, které byly pozvány jiným uživatelem, a ty, které zároveň využívají služby v oblasti sdílení domovů.

  (*) Podnikáním v oblasti sdílení domovů se rozumí hotelový podnik, tak jak je stanoveno v zákoně o hotelových službách (Hotel Business Act, zákon č. 138 z roku 1948), podnik, tak jak je stanoveno v zákoně o národních strategických zvláštních zónách (National Strategy Special Area Act, zákon č. 107 z roku 2013), ubytování, tak jak je stanoveno v zákoně o ubytování (Housing Accommodation Business Act, zákon č. 65 z roku 2017), nebo jiný podobný podnik a veškeré činnosti prováděné uvnitř nebo vně tohoto ubytování, které souvisejí s výše uvedenými službami.

  Pojistné krytí

  Horní hranice během pojistného období je 1 milion JPY na jednu pojistnou událost s určitými výjimkami.

  Výjimky z krytí  Hlavní body, na které se Pojistné krytí pro hostitele v Japonsku nevztahuje (doložky o náhradě škod na majetku, který vlastní hostitel)
  Předměty, které se nepovažují za součást nabídky:

  • Měna, peníze, drahé kovy, bankovky nebo cenné papíry.
  • Pozemky, voda nebo jiné látky na pozemku. To se však nevztahuje na úpravy sestávající se ze zahradnických úprav, dále na silnice a chodníky (tady se však vztahují na přidanou zeminu nebo pozemky pod touto nemovitostí) nebo vodu obsaženou v uzavřené nádrži, potrubní systém nebo jiné zpracovatelské zařízení.
  • Zvířata, včetně hospodářských zvířat a domácích mazlíčků.
  • Nepokácené stromy a plodiny.
  • Plavidlo, letadlo, kosmická loď a družice. To se však nevztahuje na plavidla, která nejsou provozována a jsou využívána jako ubytování.
  • Vozidla. S výjimkou těch, která nejsou provozována a která se využívají jako ubytování.
  • Podzemní doly nebo důlní šachty či jakákoliv nemovitost v nich.
  • Přehrady, hráze a vodní nádrže.
  • Převážený majetek.
  • Přenosové a distribuční vedení, které se nachází víc než 305 metrů od ubytování.


  • Nejčastější případy, kdy se pojistné plnění neproplácí:
  • Válka, použití síly cizí zemí, revoluce, převzetí vlády, občanská válka, ozbrojená vzpoura nebo jiné podobné incidenty a nepokoje.
  • Škody způsobené radiací, výbuchem nebo jinou újmou způsobenou jadernou reakcí nebo rozpadem atomového jádra jaderného palivového materiálu nebo radioaktivního prvku, radioizotopu nebo materiálu kontaminovaného takovým materiálem nebo následnou související havárií. Výjimku tvoří jaderné reakce nebo jaderný rozpad atomových nebo radioizotopových prvků pro lékařské, vědecké nebo průmyslové použití.
  • Terorismus.
  • Skutečné nebo hrozící neoprávněné použití jedovatých biologických nebo chemických materiálů.
  • Škody vzniklé před nebo po pobytu hosta v nabídce rezervované na platformě Airbnb.
  • Škody způsobené úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí hostitelů.
  • atd.
  Předměty, které se nepovažují za součást nabídky:

 • Oběživo, peníze, drahé kovy, bankovky nebo cenné papíry.
 • Pozemky, voda nebo jiné látky na pozemku. To se však nevztahuje na úpravy sestávající se ze zahradnických úprav, dále na silnice a chodníky (tady se však vztahují na přidanou zeminu nebo pozemky pod touto nemovitostí) nebo vodu obsaženou v uzavřené nádrži, potrubní systém nebo jiné zpracovatelské zařízení.
 • Zvířata, včetně hospodářských zvířat a domácích mazlíčků.
 • Nepokácené stromy a plodiny.
 • Plavidlo, letadlo, kosmická loď a družice. To se však nevztahuje na plavidla, která nejsou provozována a jsou využívána jako ubytování.
 • Vozidla. S výjimkou těch, která nejsou provozována a zároveň jsou využívána jako ubytování.
 • Podzemní doly nebo důlní šachty či jakákoliv nemovitost v nich.
 • Přehrady, hráze a vodní nádrže.
 • Převážený majetek.
 • Přenosové a distribuční vedení, které se nachází víc než 305 metrů od ubytování.


 • Nejčastější případy, kdy se pojistné plnění neproplácí:
 • Válka, použití síly cizí zemí, revoluce, převzetí vlády, občanská válka, ozbrojená vzpoura nebo jiné podobné incidenty a nepokoje.
 • Škody způsobené radiací, výbuchem nebo jinou újmou způsobenou jadernou reakcí nebo rozpadem atomového jádra jaderného palivového materiálu nebo radioaktivního prvku, radioizotopu nebo materiálu kontaminovaného takovým materiálem nebo následnou související havárií. Výjimku tvoří jaderné reakce nebo jaderný rozpad atomových nebo radioizotopových prvků pro lékařské, vědecké nebo průmyslové použití.
 • Terorismus.
 • Skutečné nebo hrozící neoprávněné použití jedovatých biologických nebo chemických materiálů.
 • Škody vzniklé před nebo po pobytu hosta v nabídce rezervované na platformě Airbnb.
 • Škody způsobené úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí hostitelů.
 • atd.
 • Hlavní případy, kdy se peníze z pojištění nevyplácí (klauzule o náhradě škod a výdajích, které vzniknou hostiteli)


  • Válka, použití síly cizí zemí, revoluce, převzetí vlády, občanská válka, ozbrojená vzpoura nebo jiné podobné incidenty a nepokoje.
  • Škody způsobené radiací, výbuchem nebo jinou újmou způsobenou jadernou reakcí nebo rozpadem atomového jádra jaderného palivového materiálu nebo radioaktivního prvku, radioizotopu nebo materiálu kontaminovaného takovým materiálem nebo následnou související havárií. Výjimku tvoří jaderné reakce nebo jaderný rozpad atomových nebo radioizotopových prvků pro lékařské, vědecké nebo průmyslové použití.
  • Škody způsobené úmyslným pochybením hostitelů.
  • Výdaje nebo odpovědnost vůči příbuzným, kteří žijí s hostitelem, s výjimkou případů, kdy hostiteli vznikne odpovědnost nebo výdaje za nezbytné platby těmto příbuzným za škodu na ubytování, které si pronajal nebo které byl pověřen spravovat.
  • Výdaje nebo odpovědnost vyplývající z tělesného postižení, které vzniklo v důsledku výkonu práce pro hostitele.
  • V případech, kdy je v platnosti dohoda o náhradě škody mezi hostitelem a jinou osobou, je odpovědnost stanovena touto dohodou.
  • Výdaje za nehody nebo v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou odpadními vodami nebo emisemi.
  • Výdaje na nehody nebo v rámci odpovědnosti za škody vyplývající z odborné práce právníků, registrovaných zahraničních právníků, kvalifikovaných veřejných účetních, daňových účetních, architektů, projektantů, pozemkových a bytových kontrol, soudních úředníků, administrativních referentů, veterinárních lékařů nebo jiných podobných osob.
  • Výdaje za nehody nebo odpovědnost za škody vyplývající z držení, používání nebo správy letadla, automobilu, plavidla nebo vozidla mimo nabídku ubytování, s výjimkou škod způsobených používáním či správou automobilu nebo plavidla nebo vozidla mimo zařízení, když se takové vozidlo nebo plavidlo mimo zařízení používá jako ubytování.
  • Výdaje za nehody nebo odpovědnost za škody, které lze přičíst stavebním pracím u pronajaté nabídky nebo nabídky, kterou má hostitel pověření spravovat, jako jsou renovace, rozšíření nebo demolice, s výjimkou případů, kdy hostitel tyto práce provádí vlastnoručně.
  • Výdaje za nehody nebo odpovědnost za škody vyplývající ze zničení nabídky pronajaté nebo svěřené hostiteli v důsledku zemětřesení, erupce, povodní, tsunami nebo podobných přírodních jevů, s výjimkou případů, kdy je škoda způsobena požárem.
  • atd.

 • Válka, použití síly cizí zemí, revoluce, převzetí vlády, občanská válka, ozbrojená vzpoura nebo jiné podobné incidenty a nepokoje.
 • Škody způsobené radiací, výbuchem nebo jinou újmou způsobenou jadernou reakcí nebo rozpadem atomového jádra jaderného palivového materiálu nebo radioaktivního prvku, radioizotopu nebo materiálu kontaminovaného takovým materiálem nebo následnou související havárií. Výjimku tvoří jaderné reakce nebo jaderný rozpad atomových nebo radioizotopových prvků pro lékařské, vědecké nebo průmyslové použití.
 • Škody způsobené úmyslným pochybením hostitelů.
 • Výdaje nebo odpovědnost vůči příbuzným, kteří žijí s hostitelem, s výjimkou případů, kdy hostiteli vznikne odpovědnost nebo výdaje za nezbytné platby těmto příbuzným za škodu na ubytování, které si pronajal nebo které byl pověřen spravovat.
 • Výdaje nebo odpovědnost vyplývající z tělesného postižení, které vzniklo v důsledku výkonu práce pro hostitele.
 • V případech, kdy je v platnosti dohoda o náhradě škody mezi hostitelem a jinou osobou, je odpovědnost stanovena touto dohodou.
 • Výdaje za nehody nebo v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou odpadními vodami nebo emisemi.
 • Výdaje na nehody nebo v rámci odpovědnosti za škody vyplývající z odborné práce právníků, registrovaných zahraničních právníků, kvalifikovaných veřejných účetních, daňových účetních, architektů, projektantů, pozemkových a bytových kontrol, soudních úředníků, administrativních referentů, veterinárních lékařů nebo jiných podobných osob.
 • Výdaje za nehody nebo odpovědnost za škody vyplývající z držení, používání nebo správy letadla, automobilu, plavidla nebo vozidla mimo nabídku ubytování, s výjimkou škod způsobených používáním či správou automobilu nebo plavidla nebo vozidla mimo zařízení, když se takové vozidlo nebo plavidlo mimo zařízení používá jako ubytování.
 • Výdaje za nehody nebo odpovědnost za škody, které lze přičíst stavebním pracím u pronajaté nabídky nebo nabídky, kterou má hostitel pověření spravovat, jako jsou renovace, rozšíření nebo demolice, s výjimkou případů, kdy hostitel tyto práce provádí vlastnoručně.
 • Výdaje za nehody nebo odpovědnost za škody vyplývající ze zničení nabídky pronajaté nebo svěřené hostiteli v důsledku zemětřesení, erupce, povodní, tsunami nebo podobných přírodních jevů, s výjimkou případů, kdy je škoda způsobena požárem.
 • atd.
 • Nároky v rámci pojištění

  Oznámení nehody


  Pokud si hostitel všimne zranění nebo škody na majetku hosta nebo třetí strany, měl by to okamžitě oznámit Airbnb, protože se na situaci může vztahovat pojištění. Stejně tak platí, že když se hostitel dozví o škodě na majetku, který vlastní, měl by o tom informovat Airbnb, a to v případě, že se s hostem nedohodne na vyřešení případu do 72 hodin od chvíle, kdy host kontaktoval hostitele poprvé. Na situaci se totiž může vztahovat pojištění.

  Žádost o doručení pojistné smlouvy


  Tento přehled Pojistného krytí pro hostitele v Japonsku nezahrnuje všechny podmínky, omezení ani výjimky uvedené v pojistné smlouvě. Pokud chceš požádat o kopii pojistné smlouvy, kontaktuj Aon Japan Ltd. a uveď údaje svého účtu na Airbnb.

  Pojišťovna uzavírající pojištění


  Sompo Japan Insurance Inc.