Přeskočit na obsah
  Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Nediskriminační zásady společnosti Airbnb: Stavíme na otevřenosti a respektu

  Airbnb je ve své podstatě otevřená komunita, která chce sbližovat lidi ze všech koutů světa tím, že jim umožní sdílet nezapomenutelné zážitky. Naši neuvěřitelně rozmanitou komunitu tvoří miliony lidí prakticky ze všech zemí na této planetě, v níž se mísí různé kultury, hodnoty a zažitá pravidla.

  Komunita Airbnb chce vybudovat svět, kde se všichni cítí vítáni a respektováni bez ohledu na to, odkud pocházejí a jak daleko od domova se ocitli. Tento cíl stavíme na dvou základních principech, které se vztahují jak na hostitele, tak na hosty Airbnb: otevřenost a respekt. To, že se všichni řídíme těmito principy, umožňuje každému členu naší komunity, aby se na platformě Airbnb cítil vítaný – bez ohledu na to, kdo je, odkud pochází, v co věří nebo koho miluje. Společnost Airbnb si je vědoma toho, že jsou místa, kde je povoleno nebo přímo požadováno rozlišovat jednotlivce podle národnostního původu, pohlaví nebo sexuální orientace, a nevyžaduje po hostitelích, aby porušovali místní zákony nebo jednali způsobem, který by je mohl vystavit právním postihům. Společnost Airbnb poskytne upřesňující pokyny a upraví tyto nediskriminační zásady podle potřeby pro oblasti, kde podobná povolení nebo předpisy existují.

  Nedomníváme se, že jedna společnost může nařídit soulad mezi všemi lidmi, věříme ale, že komunita Airbnb může přispět k větší empatii a porozumění napříč kulturami. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom z naší platformy vymýtili všechny formy nezákonné předpojatosti, diskriminace a netolerance. V rámci komunity Airbnb – hostitelů, hostů i všech, kteří zvažují použití naší platformy – chceme podporovat kulturu, která se nespokojuje s pouhým dodržováním předpisů. Proto my všichni, ať už jsme zaměstnanci společnosti Airbnb, hostitelé nebo hosté, souhlasíme s tím, že si přečteme následující zásady a budeme jednat v souladu s nimi. Posílíme tak naši komunitu a uděláme další krok na cestě k cíli, kterým je zajistit, aby všichni mohli být všude jako doma a cítit se tam vítáni.

  • Otevřenost – Vítáme hosty bez ohledu na jejich původ nebo sociální status s upřímnou pohostinností a otevřenou myslí. Stát se členem Airbnb, ať už jako hostitel nebo jako host, znamená stát se členem otevřené komunity. Pro předpojatost, předsudky, rasismus nebo nenávist není na naší platformě ani v naší komunitě místo. Od našich hostitelů požadujeme dodržování všech platných zákonů, které zakazují diskriminaci na základě rasy, náboženství, národnostního původu a jiných faktorů uvedených níže, naším cílem je ale víc, než jen pouhé dodržování základních zákonných požadavků.
  • Respekt – Při vzájemném jednání a interakci se k druhým chováme s úctou a respektem. Společnost Airbnb si je vědoma toho, že místní zákony a kulturní zvyklosti se v různých částech světa liší, a očekává, že hostitelé i hosté budou dodržovat místní zákony a jednat jeden s druhým s úctou a respektem, a to i v případě, že se názory druhých neshodují s jejich vlastním přesvědčením nebo tím, k čemu byli vychováni. Členové Airbnb vnáší do naší komunity neuvěřitelnou rozmanitost zkušeností, přesvědčení a zvyklostí. Propojením lidí z různých zemí a rodin přispívá společnost Airbnb k většímu porozumění a ocenění toho, co je všem lidem společné a podlamuje předsudky založené na mylných představách, chybných informacích a neporozumění.

  Konkrétní pokyny pro hostitele v USA a v Evropské unii

  V obecné rovině se seznámíme se všemi platnými federálními, státními a místními zákony, které se vztahují na bydlení a místa určená k užívání veřejností. Případné dotazy ohledně toho, jaké závazky plynou pro hostitele z dodržování těchto nediskriminačních zásad společnosti Airbnb, zodpoví zákaznický servis společnosti Airbnb. Společnost Airbnb vydá v blízké budoucnosti další pokyny k nediskriminačním zásadám pro oblasti mimo USA. V souladu s těmito pokyny bude naše hostitelská komunita v USA a v EU při zvažování potenciálních hostů a při jednání se svými hosty dodržovat následující pravidla:

  Rasa, barva pleti, etnická příslušnost, národnostní původ, náboženství, sexuální orientace, genderová identita a rodinný stav

  • Airbnb hostitelé nesmí
   • Odmítnout hosta na základě rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.
   • Měnit podmínky na základě rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.
   • Zveřejňovat nabídky ubytování nebo činit jakákoli prohlášení, která odrazují hosty nebo naznačují, že hostitel některého hosta preferuje nebo naopak nepreferuje, na základě rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, národnostního původu, náboženství, sexuální orientace, genderové identity nebo rodinného stavu.

  Genderová identita

  Airbnb nepřiřazuje svým uživatelům pohlaví. Myslíme si, že pohlaví každého jedince je něco, co si sám určí na svém profilu.

  • Hostitelé Airbnb nesmí
   • Odmítnout pronájem hostu na základě pohlaví, s výjimkou případů, kdy hostitel sdílí s hostem obytné prostory (například koupelnu, kuchyň nebo společné prostory).
   • Měnit podmínky na základě pohlaví, s výjimkou případů, kdy hostitel sdílí s hostem obytné prostory.
   • Zveřejňovat nabídky nebo činit jakákoli prohlášení, která odrazují hosty nebo naznačují, že hostitel některého hosta preferuje nebo naopak nepreferuje, na základě pohlaví, s výjimkou případů, kdy hostitel sdílí s hostem obytné prostory.
  • Hostitelé Airbnb mohou
   • Zpřístupnit jednotku hostům stejného pohlaví, jako je hostitel, a nikoli hostům druhého pohlaví, v případě, že hostitel sdílí obytný prostor s hosty.

  Věk a rodinný stav

  • Hostitelé Airbnb nesmí:
   • Uplatňovat žádné jiné smluvní podmínky nebo zamítnout rezervaci na základě věku a rodinného stavu hosta, tam kde to zakazuje zákon.
  • Hostitelé Airbnb mohou:
   • Poskytovat fakticky přesné informace o tom, co jejich nabídky ubytování nabízejí (nebo, co jim chybí) ve smyslu bezpečnosti nebo vhodnosti pro hosty určitého věku, nebo pro rodiny s dětmi či kojenci.
   • Uvést u svých nabídek ubytování platná komunitní omezení (např. bydlení pro seniory), která zakazují ubytování hostů pod určitou věkovou hranici nebo ubytování rodin s dětmi či kojenci.

  Hendikep

  • Hostitelé Airbnb nesmí:
   • Odmítnout hosta na základě jeho skutečného nebo domnělého hendikepu.
   • Měnit podmínky na základě hostova hendikepu.
   • Řídit se vlastním úsudkem ohledně toho, zda jednotka splňuje potřeby hosta s hendikepem, namísto toho, aby se řídili úsudkem potenciálního hosta.
   • Požadovat informace o existenci nebo závažnosti hendikepu hosta nebo používaných asistenčních prostředků. Pokud ale téma svého hendikepu otevře sám potenciální host, hostitel může – a měl by – s potenciálním hostem vyřešit otázku, zda nabídka splňuje potřeby potenciálního hosta.
   • Zakazovat nebo omezovat použití prostředků potřebných pro mobilitu.
   • Účtovat hostům s hendikepy vyšší nájemné nebo jiné poplatky, včetně poplatků za domácího mazlíčka, který je asistenčním zvířetem (například služební zvíře nebo zvíře pro emoční podporu).
   • Zveřejňovat nabídky nebo činit jakákoli prohlášení, která odrazují hosty nebo naznačují, že hostitel některého hosta preferuje nebo naopak nepreferuje, na základě hostova hendikepu.
   • Odmítat s hosty komunikovat pomocí dostupných prostředků, které jsou k dispozici, jako jsou například telefonní operátoři (pro osoby se sluchovým hendikepem) nebo e-mail (pro osoby se zrakovým hendikepem, kteří používají čtečku obrazovky).
   • Odmítat splnit přiměřené požadavky, které vyvstanou na základě hendikepu hosta, včetně situací, kdy hosté s hendikepem požadují přiměřené úpravy domácích pravidel, jako například svolení přivést asistenční zvíře, které je vzhledem k hendikepu nutné nebo použití dostupného parkovacího místa v blízkosti jednotky. Pokud host vznese podobný požadavek, je třeba, aby hostitel s hostem projednal možnosti jak zajistit, aby jednotka splnila potřeby hosta a aby řešení vyhovovalo oběma stranám.
  • Hostitelé Airbnb mohou:
   • Poskytnout fakticky správné informace o přístupnosti či nepřístupnosti jednotky a umožnit tak hostům s hendikepem, aby se sami rozhodli, zda jednotka splňuje jejich konkrétní potřeby.

  Osobní preference

  • Hostitelé Airbnb mohou
   • S výjimkou výše uvedeného mohou hostitelé Airbnb odmítnout pronájem na základě faktorů, u nichž to není zákonem zakázáno. Hostitelé Airbnb tak mohou například odmítnout pronájem hostům s domácími zvířaty nebo hosty, kteří kouří.
   • Požadovat od hostů, aby respektovali omezení ohledně konzumovaných potravin (například hostitelé, kteří dodržují košer nebo vegetariánské stravování, mohou od svých hostů požadovat, aby tato omezení dodržovali). Tato omezení by měla být jasně uvedena v domácích pravidlech.
   • Žádná část těchto zásad nebrání hostiteli, aby odmítl hosta na základě charakteristiky, kterou nechrání zákony o občanských právech nebo která není úzce spjata s charakteristikou, kterou tyto zákony chrání. Hostitelé Airbnb mohou například odmítnout hosta, který chce v jednotce kouřit, nebo stanovit omezení na počet hostů v jednotce.

  Odmítnutí hostů. Hostitelé by měli mít na paměti, že pro nikoho není příjemné být odmítnutý. Přestože hostitel může mít zákonné a oprávněné důvody pro odmítnutí potenciálního hosta a může je vyjádřit, daný člen naší komunity se možná přesto bude na základě tohoto odmítnutí cítit nevítaný nebo vyčleněný. Hostitelé by měli udělat vše pro upřímné přijetí hostů bez ohledu na jejich původ nebo sociální status. Hostitelé, kteří budou opakovaně odmítat hosty ze skupin chráněných zákonem (i pokud budou svá odmítnutí zakládat na oprávněných důvodech), podrývají sílu naší komunity, když se u nich potenciální hosté necítí být vítaní, a společnost Airbnb může hostitelům, u kterých se toto opakované odmítání objeví, pozastavit přístup k platformě Airbnb.

  Konkrétní rady pro hostitele mimo Spojené státy a Evropskou unii

  Některé země nebo komunity mimo Spojené státy a Evropskou unii mohou hostitelům umožnit nebo od nich dokonce vyžadovat, aby ubytování svých hostů odlišovali na základě např. jejich rodinného stavu, národnostního původu, pohlaví nebo sexuální orientace, což je v rozporu s naší všeobecnou nediskriminační filozofií. V těchto případech od hostitelů nevyžadujeme, aby porušovali své místní zákony ani aby přijímali hosty, kteří by je vystavili skutečnému a prokazatelnému riziku zatčení nebo fyzické újmy na jejich osobě nebo majetku. Hostitelé žijící v těchto oblastech by měli jakákoliv omezení pro konkrétní hosty vyznačit u své nabídky ubytování, aby si byli potenciální hosté těchto problémů vědomi a aby Airbnb mohla potvrdit nezbytnost takového kroku. Při sdělování těchto omezení od hostitelů očekáváme, že použijí jasné, věcné a neponižující výrazy. Hanobení a urážky nemají na naší platformě ani v naší komunitě místo.

  Co bude následovat, pokud hostitel nedodrží naše zásady v této oblasti?

  Pokud je konkrétní nabídka ubytování v rozporu s těmito nediskriminačními zásadami, bude hostitel požádán, aby ji uvedl do souladu s těmito zásadami a aby opětovně potvrdil, že má v úmyslu tyto zásady a principy, na kterých jsou postavené, dodržovat. Společnost Airbnb může také na základě vlastního uvážení podniknout další kroky, a to včetně pozastavení přístupu hostitele k platformě Airbnb.

  Pokud hostitel nevhodně odmítá hosty na základě charakteristik, které jsou chráněny zákonem, nebo se vyjadřuje způsobem, který dává najevo, že ho k jeho krokům vedly faktory zakázané těmito zásadami, podnikne společnost Airbnb opatření k prosazení těchto zásad, včetně pozastavení přístupu hostitele k platformě Airbnb.

  Jak se komunita Airbnb rozrůstá, budeme i nadále dbát na to, aby byly zásady a postupy společnosti Airbnb v souladu s naším nejdůležitějším cílem: zajistit, aby měli hosté i hostitelé při všech interakcích prostřednictvím platformy Airbnb pocit, že jsou vítáni a že je s nimi jednáno s úctou a respektem. Veřejnost, naše komunita ani my sami od sebe neočekáváme nic menšího.

  Související články
  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?