Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Pravidla
Hostitel

Zodpovědné hostitelství v České republice

Tento článek si můžeš přečíst v češtině nebo angličtině.

Tento článek jsme připravili pro hostitele Airbnb, abychom jim pomohli seznámit se s hostitelskými povinnostmi a abychom jim poskytli všeobecný přehled různých zákonů, předpisů a osvědčených postupů, které se můžou na hostitele vztahovat. Máš povinnost dodržovat pokyny, jako jsou naše Hostitelské standardy, a samozřejmě také zákony a další pravidla, která se vztahují na tvoji konkrétní situaci a lokalitu.

Protože tento článek nezahrnuje vyčerpávající informace ani nemá sloužit jako právní či daňové poradenství, měl/a by sis v této věci udělat svůj vlastní průzkum. Článek neaktualizujeme v reálném čase, proto si všechny zdroje pečlivě ověř a ujisti se, že se uvedené informace v nedávné době nezměnily.

Obsah

Zdraví a čistota

V souvislosti se zdravotní krizí COVID-19 bude oživení odvětví cestovního ruchu spočívat v zavedení vhodných opatření v oblasti zdraví a bezpečnosti. Globální informace o vylepšeném úklidovém protokolu Airbnb najdeš v obecných informacích o hostitelství ubytování.

Klíčová doporučení ohledně úklidu

Zpět na začátek

Vnitrostátní daně

Daně jsou komplikované téma. Daňové povinnosti se můžou lišit na základě tvé konkrétní situace, proto doporučujeme, aby sis je nastudoval/a nebo konzultoval/a daňového poradce, který ti poskytne konkrétnější informace.

Obecně platí, že peníze, které vyděláš hostitelstvím na Airbnb, jsou považovány za zdanitelný příjem, který může podléhat různým daním, jako je daň z pronájmu, daň z příjmu nebo DPH.

Daňové formuláře v České republice musí být odevzdány do 1. dubna každého zdaňovacího období, ale tato lhůta se automaticky prodlužuje do 1. července, pokud spolupracuješ s registrovaným českým daňovým poradcem. Ověř si na finanční správě, zda musíš přiznávat výdělky z hostitelství, které najdeš v přehledu hostitelských příjmů. Také by sis měl/a zjistit, zda máš nárok na ostatní výhody, jako jsou daňové úlevy a příspěvky.

Bezplatný průvodce daněmi

Chceme, aby tvé daňové povinnosti, které se na tebe jako hostitele na Airbnb vztahují, byly co nejsrozumitelnější, a proto jsme se spojili s nezávislou účetní firmou, abychom společně připravili bezplatného daňového průvodce (v češtiněangličtině), ve kterém najdeš obecné daňové informace platné v České republice.

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Může se na tebe vztahovat povinnost vybírat místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a odvádět ho příslušnému městskému úřadu. Tento poplatek se nevztahuje na osoby s vážným zdravotním postižením ani na osoby mladší 18 let a starší 70 let. Ověř si proto u městského úřadu, zda máš povinnost vybírat a odvádět poplatky a také, jak se registrovat a jakým způsobem tyto poplatky odvádět.

Pokud hostíš v Praze, další informace najdeš na stránce Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Zpět na začátek

Nařízení a oprávnění

Je důležité si zjistit, zda můžeš na svém pozemku hostit. Některé příklady omezení zahrnují smlouvy, zákony a komunitní pravidla. Pokud potřebuješ další informace o předpisech, omezeních a povinnostech, které se vztahují na tvoji konkrétní situaci, kontaktuj právníka nebo místní úřady.

Obecné informace z tohoto článku můžeš použít jako výchozí bod v souvislosti s hostitelskými nařízeními a oprávněními.

Oznamovací povinnost vůči útvaru cizinecké policie

Pokud hostíš v České republice, musíš o hostech ubytovaných ve své nemovitosti informovat oddělení cizinecké policie, a to do 3 pracovních dnů od jejich příjezdu. Musíš taky vést knihu hostů. Za hostitele je považován každý, kdo nabízí ubytování za úplatu nebo poskytuje ubytování víc než 5 zahraničním hostům.

Projdi si webové stránky Policie České republiky. Zjistíš tam, jak se zaregistrovat a jak odpovídajícím způsobem uvědomit oddělení cizinecké policie.

Smluvní ujednání a povolení

Nájemní smlouvy, smlouvy, stavební předpisy a komunitní pravidla někdy můžou obsahovat omezení vůči podnájmům nebo hostitelství. Projdi si všechny smlouvy, které jsi podepsal/a, nebo kontaktuj majitele bytu, obecní radu nebo jiný orgán.

K pronájmu nebo smlouvě můžeš přidat dodatek, který objasní odpovědnost a závazky pro všechny strany.

Omezení pro hypotéky

Pokud se na nemovitost váže hypotéka (nebo jakákoliv jiná forma půjčky), obrať se na věřitele a ujisti se, že se podnájmu nebo hostitelství netýkají žádná omezení.

Omezení pro dotovaná bydlení

Dotovaná ubytování mají obvykle pravidla, která zakazují podnájem bez povolení. Bydlíš-li v komunitě dotovaného bydlení a chceš se stát hostitelem, prober to s bytovou správou nebo bytovým družstvem.

Spolubydlící

Máš-li nějaké spolubydlící, zvaž uzavření formální dohody, abyste si vyjasnili vzájemná očekávání. Dohody se spolubydlícími se můžou týkat četnosti ubytovávání, pravidel chování hostů, dělení příjmů a podobně.

Právní předpisy EU na ochranu spotřebitelů

Pokud nabízíš zboží nebo služby online, musíš podle zákona EU o ochraně spotřebitele zákazníkům poskytnout specifické informace. Hostitelství na Airbnb je považováno za službu. Máme k dispozici informace a nástroje, které ti pomůžou rozhodnout, zda by ses neměl/a označit za odborníka v oblasti pohostinství a seznámit se s povinnostmi spojenými s ochranou spotřebitelů v EU.

Nesprávné použití

Pokud nás někdo upozorní na možné zneužití, podnikneme patřičné kroky. Máme směrnice, které pomáhají místním úřadům s nahlášením zneužívání bydlení.

Zpět na začátek

Bezpečnost

Bezpečnost hostitelů a jejich hostů je pro nás velmi důležitá. Hosté se budou cítit lépe, když si připravíš několik pokynů pro případ nouze nebo soupis potenciálních rizik.

Pohotovostní kontaktní údaje

Přidej seznam kontaktů s následujícími telefonními čísly:

 • Místní čísla tísňového volání
 • Číslo do nejbližší nemocnice
 • Tvoje kontaktní číslo
 • Číslo záložního kontaktu (pro případ, že se ti hosté nedovolají)

Je taky dobré zajistit, aby hosté věděli, jak tě v případě nouze kontaktovat. Bezpečnou alternativou je taky komunikace s hosty prostřednictvím zpráv.

Zdravotnické potřeby

Zajisti lékárničku a dej hostům vědět, kde ji najdou. Pravidelně ji kontroluj a doplňuj.

Protipožární ochrana

Máš-li plynové spotřebiče, řiď se příslušnými platnými předpisy a pořiď si funkční detektor oxidu uhelnatého. Pořiď si hasicí přístroj a nezapomeň na jeho pravidelné revize.

Východy

Měj jasně vyznačenou únikovou cestu pro případ požáru. Vyvěs mapu únikové cesty, aby ji hosté měli na očích.

Prevence rizik

Tady je několik způsobů, jak můžeš pomoct předcházet potenciálním rizikům:

 • Prohlédni si dům a urči místa, kde můžou hosté zakopnout
 • Tato místa jasně označ, případně překážky odstraň
 • Postarej se, aby nikde netrčely kabely
 • Ujisti se, že schodiště je bezpečné a má zábradlí
 • Odstraň nebo uschovej předměty, které můžou být pro hosty nebezpečné

Bezpečí dětí

Někteří hosté cestují s dětmi a chtějí vědět, jestli je pro ně tvoje ubytování bezpečné. V sekci Podrobnosti nabídky na svém účtu na Airbnb můžeš v části Dodatečné poznámky uvést potenciální rizika nebo upozornit, že tvé ubytování není vhodné pro děti a kojence.

Regulace klimatu

Funkčnost spotřebičů, jako jsou topení nebo klimatizace, může mít výrazný vliv na pohodlí hostů. Je spousta způsobů, jak zajistit hostům pohodlí:

 • Ujisti se, že máš v ubytování vhodnou ventilaci
 • Zajisti pokyny k bezpečnému používání topení a klimatizace
 • Zkontroluj funkčnost termostatu a ujisti se, že hosté vědí, kde ho najdou
 • Dohlédni na pravidelný servis spotřebičů

Zpět na začátek

Zdvořilost

Být zodpovědným hostitelem zahrnuje i pomoc hostům s komunikací v komunitě. Když s hosty probereš místní pravidla a zvyky, pomůžeš tím zajistit pozitivní zkušenost všem zúčastněných.

Domovní řád

Pokud má tvá budova společné prostory nebo vybavení, řekni hostům, jaká pravidla se na ně vztahují.

Domácí pravidla

Domácí pravidla můžeš přidat do Dodatečných poznámek v sekci Podrobnosti nabídky na svém účtu Airbnb. Hosté obvykle ocení, když jim dáš předem vědět, co od nich očekáváš.

Sousedé

O tom, že plánuješ ubytovávat, je dobré informovat i sousedy. Budou tak mít možnost vyjádřit své obavy nebo postřehy.

Hluk

Hosté si rezervují ubytování na Airbnb z různých důvodů, od dovolených až po oslavy. Sousedé budou k hostitelství přistupovat lépe, když jim o případném hluku řekneš předem.

Pokud máš obavy, že by mohlo dojít k rušení sousedů, máš několik možností:

 • Zaveď pravidlo dodržování nočního klidu
 • Nepovoluj domácí mazlíčky
 • Uveď, že tvá nabídka ubytování není vhodná pro děti a kojence
 • Zakaž večírky a neregistrované hosty navíc

Parkování

Řekni hostům o pravidlech parkování u budovy a v okolí. Příklady možných pravidel parkování:

 • Parkujte pouze na vyhrazeném místě
 • V úterý a ve čtvrtek neparkujte na západní straně ulice, v tyto dny probíhá její čištění
 • Parkování na ulici je možné pouze od 19:00 do 7:00

Domácí mazlíčci

Nejdřív si zkontroluj, zda tvá nájemní smlouva nebo domovní řád nezahrnují nějaká omezení vztahující se na domácí mazlíčky. Pokud hostům umožníš, aby si přivedli domácí mazlíčky, určitě ocení, když jim řekneš, kde je můžou vyvenčit nebo kam můžou vyhodit jejich výkaly. Připrav si záložní plán pro případ, že domácí mazlíček popudí sousedy. Třeba číslo na nejbližší zvířecí útulek.

Soukromí

Vždy respektuj soukromí hostů. Naše pravidla ohledně monitorovacích zařízení jasně určují, co od hostitelů očekáváme. V některých zemích však platí další pravidla a nařízení, s kterými by ses měl/a seznámit.

Kouření

Pokud kouření nepovoluješ, doporučujeme vyvěsit cedulky pro hosty. Jestli ti kouření nevadí, nezapomeň přidat na vyhrazená místa popelníky.

Zpět na začátek

Pojištění

Na výběru pojištění, které bude vhodné pro tvou konkrétní situaci, se domluv se svým pojišťovacím agentem.

Ochrana hostitelů proti škodám a Pojištění odpovědnosti

AirCover pro hostitele zahrnuje Ochranu hostitelů proti škodámPojištění odpovědnosti hostitele, které poskytují základní krytí uvedených škod a odpovědnosti. Nicméně tyto pojistky nenahrazují pojištění domácnosti, pojištění nájemců ani odpovídající krytí odpovědnosti. Je možné, že budeš muset splnit taky další požadavky na pojištění.

Všem hostitelům důrazně doporučujeme, aby si nastudovali podmínky svého pojištění a porozuměli jim. Ne všechna pojištění kryjí škody nebo ztráty na nemovitosti způsobené hostem, který si ubytování rezervuje.

Další informace o AirCover pro hostitele.

Odpovědnost a základní krytí

Se svým pojišťovacím agentem si projdi své pojištění domácnosti nebo pojistnou smlouvu nájemce a ujisti se, že dostatečně kryje tvůj majetek a že máš postačující krytí odpovědnosti

Zpět na začátek

Další informace pro hostitele

Projdi si často kladené otázky. Dozvíš se v nich víc o hostitelství na Airbnb.

Zpět na začátek

Pamatuj, že Airbnb nemá kontrolu nad počínáním hostitelů a zříká se veškeré odpovědnosti. Neplnění povinností ze strany hostitelů může vést až k pozastavení jejich činnosti nebo k odstranění ze stránek Airbnb. Airbnb neodpovídá za věrohodnost ani správnost informací obsažených v odkazech na webové stránky třetích stran (včetně všech odkazů na právní předpisy a směrnice).

Pomohl ti tento článek?
Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat