Postupuj kupředu k navrhovaným výsledkům

  Podmínky obsahu Airbnb

  Zveřejněním obsahu na Airbnb souhlasíš s dodržováním těchto podmínek. Vyhrazujeme si právo odstranit obsah, zcela nebo zčásti, který porušuje tato pravidla, Obchodní podmínky, Komunitní standardy, naše Zásady psaní hodnocení nebo z jakéhokoliv jiného důvodu dle našeho vlastního uvážení.

  V případě opakovaného nebo vážného porušení pravidel můžeme pozastavit nebo natrvalo deaktivovat účet, kterého se toto porušení týká.

  Příspěvky porušující tyto podmínky můžeš nahlásit přímo, nebo nás můžeš kontaktovat.

  Airbnb nepovoluje:

  • Obsah vytvořený výhradně za účelem reklamy nebo jiného komerčního obsahu, včetně log společnosti, odkazů nebo názvů společností
  • Spam, nevyžádaný kontakt nebo obsah, který je opakovaně sdílen rušivým způsobem
  • Obsah, který podporuje nebo propaguje nezákonnou nebo škodlivou činnost nebo je sexuálně explicitní, násilný, grafický, výhružný nebo obtěžující
  • Obsah, který je diskriminační (více v našich Nediskriminačních zásadách)
  • Vydávat se za jinou osobu, entitu, majitele jiného účtu nebo zástupce Airbnb
  • Obsah, který je nelegální nebo který porušuje práva jiné osoby nebo subjektu, včetně duševního majetku a práva na soukromí
  • Obsah uvádějící soukromé nebo důvěrné informace jiné osoby, včetně informací, které umožňují zjistit umístění nabídky ubytování

  Porušení podmínek

  Následující porušení podmínek se vztahují na určité typy obsahu:

  Názvy nabídek

  • Názvy nabídek, které nejsou relevantní s ohledem na typ nabídky, její styl nebo druh zážitku
  • Názvy, které obsahují symboly nebo emotikony

  Stránky nabídky nebo profilu

  • Nabídky a profily, které uvádějí podvodné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace

  Komunitní centrum

  • Obsah, který v rámci širší debaty není k tématu, neklade otázky nebo neposkytuje relevantní informované odpovědi na dotazy
  • Trolling nebo opakované cílení na členy komunity

  Hodnocení

  • Hodnocení, která jsou zkreslená a vykazují známky vydírání/pobídky, střetu zájmů nebo přímé konkurence
  • Hodnocení, která neobsahují žádné relevantní informace o hostiteli nebo hostu, nabídce nebo zážitku, můžou být odstraněna. Hodnocení, ve kterých jsou převážně nepodstatné informace, podléhají také odstranění, avšak pouze v případě, kdy zbývající relevantní informace nebudou mít významný vliv na rozhodování ostatních členů komunity o rezervacích.

  Další informace o Zásadách psaní hodnocení na Airbnb a jak Airbnb urovnává spory ohledně hodnocení.

  Vlastní URL adresy

  Dostalo se ti pomoci, kterou jsi potřeboval/a?