Návrhy se zobrazí po zadání do vyhledávacího pole. Návrhy k vyhledání můžeš procházet šipkami nahoru a dolů. Pro výběr použij enter. Pokud vybereš frázi, odešle se k vyhledání celá fráze. Jestliže se jedná o odkaz, prohlížeč přejde na danou stránku.
Zásady komunity

Podmínky pro významné nepříznivé události

Tyto podmínky se aktualizují. Nové podmínky jsou uvedeny v horní části této stránky a budou se vztahovat na všechny rezervace začínající od 6. června 2024, pokud Airbnb neoznámí uživatelům jinak. Stávající podmínky jsou ve spodní části stránky a vztahují se na dřívější rezervace.

Datum nabytí účinnosti: 6. června 2024

Přehled

Obecně platí, že zrušení rezervací Airbnb a vrácení peněz za ně se řídí storno podmínkami nabídky. Ve výjimečných případech, kdy události rozsáhlého měřítka brání dokončení rezervace nebo ji právně zakazují, můžou platit Podmínky pro významné nepříznivé události (dále jen „Podmínky“). Tam, kde tyto podmínky platí, můžou hosté rezervaci zrušit a získat finanční náhradu, cestovní kredit a/nebo jinou protihodnotu bez ohledu na storno podmínky rezervace, a hostitelé můžou rezervaci zrušit bez poplatků nebo jiných nepříznivých důsledků, přičemž termín zrušené rezervace bude v kalendáři jejich nabídky zablokován.

Tyto podmínky platí pro rezervace ubytování i zážitků a vztahují se na rezervace, které už probíhají nebo mají příjezd naplánován na den nabytí účinnosti nebo později, pokud Airbnb neoznámí uživatelům jinak. Podmínky pro významné nepříznivé události neslouží jako pojistná smlouva.

Jaké události jsou kryty

Na následující události se tyto podmínky vztahují za předpokladu, že mají vliv na místo rezervace, nastanou až po jejím zamluvení a brání dokončení budoucí či probíhající rezervace nebo představují zákonnou překážku v jejím naplnění (v těchto podmínkách označované jako „události“):

Oficiálně vyhlášené mimořádné události v oblasti veřejného zdraví a epidemie. To zahrnuje vládou uznané epidemie, pandemie a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Zahrnuty nejsou nemoci, které jsou endemické (například chřipka) nebo jsou v oblasti typické (například malárie v Thajsku). Na covid-19 se tyto Podmínky pro významné nepříznivé události nevztahují.

Vládní omezení týkající se cestování. Povinná omezení týkající se cestování, jako je například příkaz k evakuaci, o jejichž uložení rozhodly příslušné úřady. Toto nezahrnuje nezávazné cestovní výstrahy a podobná státem vydaná doporučení.

Vojenské operace a jiné nepřátelské akce. Válečné akty, ozbrojené střety, invaze, občanská válka, terorismus, výbuchy, bombové útoky, vzpoury, nepokoje a povstání.

Rozsáhlé výpadky základních veřejných služeb. Dlouhodobé výpadky základních veřejných služeb, jako je zásobování teplem, vodou a elektřinou, ovlivňující většinu domácností v daném místě.

Přírodní katastrofy. Přírodní katastrofy a jiné nepříznivé povětrnostní podmínky. Počasí nebo přírodní podmínky, které jsou v daném místě natolik běžné, že je lze předvídat – například hurikány, k nimž dochází během období hurikánů na Floridě –, jsou kryty pouze v případě, že mají za následek jinou událost, na kterou se vztahují tyto podmínky a která brání dokončení rezervace, jako je povinný příkaz k evakuaci nebo rozsáhlý výpadek základních služeb.

Co se stane, když je rezervace ovlivněna krytou událostí

V případě, že dojde k události velkého rozsahu, situaci posoudíme a určíme, zda se na ni vztahují Podmínky pro významné nepříznivé události. Pokud rozhodneme že ano, podmínky v dotčené oblasti aktivujeme po dobu, kdy nebude možné rezervace dokončit nebo budou právně zakázány. I když tyto podmínky neplatí na rezervace mimo vymezenou oblast a časový rámec, může se stát, že v případě, že hostitel nebude moct hostit, rezervaci zruší bez nepříznivých důsledků. Tyto situace průběžně monitorujeme a podle potřeby upravujeme krytí tak, aby odráželo měnící se podmínky. Pokud se domníváš, že by se tyto podmínky měly vztahovat na tvoji rezervaci, kontaktuj nás a zeptej se na to.

Co není kryto

Chápeme, že ti můžou zkřížit plány i okolnosti, které nemáš možnost ovlivnit. Ve všech situacích, které nejsou uvedeny nahoře, se na tvoji rezervaci nadále vztahují storno podmínky hostitele.

Příklady některých situací, na které se tyto podmínky nevztahují:

  • Události, které ovlivňují hosta nebo jeho schopnost cestovat, ale ne lokalitu, ve které probíhá rezervace
  • Neočekávané zranění nebo nemoc
  • Civilní závazky, jako je povinnost porotce u soudního přelíčení nebo účast na soudním jednání
  • Nezávazné cestovní výstrahy nebo jiná státem vydaná doporučení, která výslovně nezakazují cestování
  • Zrušení nebo přesunutí události, kvůli které byla rezervace zamluvena
  • Přerušení dopravy nesouvisející s danou událostí, jako je platební neschopnost letecké společnosti, stávky v dopravě nebo uzavření silnic z důvodu údržby

U rezervací, na které se tyto podmínky nevztahují, doporučujeme hostům i hostitelům, aby se pokusili dohodnout třeba na změně termínu rezervace nebo na částečné finanční náhradě. Upozorňujeme, že vrácení peněz mimo storno podmínky rezervace je na uvážení hostitele. Airbnb se těchto náhrad neúčastní ani je negarantuje.

Jak tyto podmínky ovlivňují hostitele

Pokud se na rezervaci vztahují Podmínky pro významné nepříznivé události, mohou hostitelé rezervaci zrušit bez poplatků a dalších nepříznivých důsledků. Pokud hostitel zruší rezervaci v rámci těchto podmínek, bude mu u nabídky v termínu zrušené rezervace zablokován kalendář. Dojde-li ke zrušení rezervace v rámci těchto podmínek, neobdrží hostitel výplatu za zrušený termín rezervace, případně – pokud už byla výplata odeslána – mu bude vrácená částka stržena z příští výplaty / příštích výplat.

Bez ohledu na to, zda se na rezervaci tyto podmínky vztahují, mohou hostitelé rezervaci zrušit na základě určitých platných důvodů, jako jsou velké škody na ubytování, a to bez poplatků a dalších nepříznivých důsledků. Hostitelé jsou povinni zrušit rezervaci, pokud je jejich nabídka neobyvatelná nebo je její stav v rozporu s tím, co si host rezervoval. Pokud tak neučiní, může to mít za následek odstranění nabídky, zrušení stávajících rezervací a vrácení peněz hostům, dokud nebude nabídka obyvatelná a nebude přesně odpovídat popisu. Nedodržení tohoto požadavku je navíc porušením našich základních pravidel pro hostitele a její majitel může nést následky až po možnost odstranění účtu.

Další důležité věci

Tyto podmínky neomezují tvá práva podle místních předpisů a jakákoliv rozhodnutí učiněná Airbnb podle těchto podmínek nemají vliv na tvá zákonná práva.

Podmínky polehčujících okolností

Datum nabytí účinnosti: 20. ledna 2021

Přehled

Tyto Podmínky polehčujících okolností vysvětlují postup rušení rezervací v případě, že po rezervování dojde k nepředvídaným událostem, které nemůžeš ovlivnit a znemožňují absolvování pobytu. Tyto podmínky se vztahují na rezervace ubytování i zážitků.

V případech, kdy tyto podmínky umožňují zrušení rezervace, mají přednost před storno podmínkami rezervace. Hosté, na které se tyto podmínky vztahují, mohou rezervaci zrušit a v závislosti na okolnostech obdržet finanční náhradu, cestovní kredit a/nebo jinou protihodnotu. Hostitelé, na které se tyto podmínky vztahují, mohou rezervaci zrušit bez nepříznivých následků, ale v závislosti na okolnostech může dojít k zablokování termínu zrušené rezervace v kalendáři.

Jaké události jsou kryty

Tyto podmínky používají výraz „Událost“ k označení následujících situací, které nastanou po zamluvení rezervace, jsou v době jejího provedení nepředvídatelné a brání dokončení rezervace nebo ji právně zakazují.

Změny ve vládou nastolených požadavcích týkajících se cestování. Neočekávané změny ve vízových nebo pasových povinnostech uložené úřady, které znemožňují cestování do destinace. Netýká se to ztráty cestovních dokladů, skončení jejich platnosti nebo jiných osobních okolností souvisejících s možností vycestovat.

Vyhlášení nouzových stavů a epidemie. Úřady vyhlášené místní nebo národní nouzové stavy, epidemie, pandemie a mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Netýká se stávajících nákaz, které jsou v oblasti obvyklé – jako je například malárie v Thajsku nebo horečka dengue na Havaji.

Omezení svobody cestování nařízené vládou. Cestovní omezení uložená úřady, která znemožňují nebo zakazují cestování do lokality ubytování, pobyt v této lokalitě nebo návrat z ní. Toto nezahrnuje nezávazné cestovní výstrahy a podobná státem vydaná doporučení.

Vojenské akce a ozbrojené střety. Vyhlášení války, ozbrojené střety, invaze, občanská válka, terorismus, výbuchy, bombové útoky, vzpoury, nepokoje, povstání a občanské nepokoje.

Přírodní katastrofy. Přírodní katastrofy, zásahy vyšší moci, rozsáhlé výpadky základních veřejných služeb, sopečné erupce, tsunami a další závažné a abnormální klimatické jevy. Nezahrnuje počasí ani přírodní podmínky, které jsou v daném místě natolik běžné, že je lze předvídat – například hurikány, k nimž dochází během období hurikánů na Floridě.

Co není kryto

Vše ostatní. Podmínky umožňují zrušení rezervací pouze v souvislosti s nahoře popsanými událostmi. Na žádné další události se tyto podmínky nevztahují. Mezi situace, na které se tyto podmínky nevztahují, patří: neočekávaná nemoc nebo zranění, civilní povinnosti, jako je účast v porotě, přítomnost u soudu nebo vojenské povinnosti, cestovní výstrahy nebo jiné vládní pokyny (kromě zákazu cestování), zrušení nebo přesunutí události, kvůli které byla rezervace zamluvena, a narušení dopravy nesouvisející s danou událostí, jako jsou uzavření silnic, zrušení letu, vlakového, autobusového nebo trajektového spojení. Pokud rezervaci v těchto případech zrušíš, částka finanční náhrady bude záležet na storno podmínkách, které se na rezervaci vztahují.

Další kroky

Pokud tě upozorníme nebo zveřejníme informace potvrzující, že se tyto podmínky vztahují na tvou rezervaci, postupuj podle našich pokynů ke zrušení. Jakmile tě upozorníme nebo zveřejníme informace o tom, na co se tyto podmínky vztahují, budeš mít možnost dotčenou rezervaci v souladu s podmínkami zrušit na stránce Pobyty. Pokud se domníváš, že by se uvedené podmínky měly vztahovat na tvoji rezervaci, ale zatím jsme neoznámili ani nezveřejnili informace o konkrétní události, kontaktuj nás a my ti se zrušením rezervace pomůžeme. Ve všech případech budeš muset předložit dokumentaci, která prokáže, jak událost ovlivnila tebe nebo tvou rezervaci.

Máš-li dotazy, kontaktuj nás.

Další důležité věci

Tyto podmínky se vztahují na všechny rezervace s datem příjezdu v den nabytí jejich účinnosti nebo později.

Pomohl ti tento článek?

Související články

Nech si poradit s rezervací, účtem a podobně.
Přihlásit se nebo se zaregistrovat